ՀԱՅՏԱԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

12.12

2017

 

11

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

 

N

Ֆակուլտետ

ամբիոն

դոցենտ

ավագ դասախոս

1.

 

Բանասիրական  

 

 

Գերմաներեն և ֆրանսերեն լեզուների

 

1

-

 

2.

Տնտեսագիտության

ֆինանսահաշվային

 

        -

1

 

3.

Բնագիտական

Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի

1

-

 

4.

Պատմության և իրավագիտության

Պատմության

1

-


 

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ÙÇÝ㨠ս.թ.  դեկտեմբերի 22-Á` ²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó

ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç  N13È áñáßման ѳٳӳÛÝ: