Միջոցառում նվիրված Ս. Կապուտիկյանին

06.10

2011

      Հոկտեմբերի 6-ին ԱրՊՀ-ն հյուրընկալեց Երևանից եկած հյուրերին և նիստերի դահլիճում կայացավ միջոցառում` նվիրված հայ մեծ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանին:

ՄիջոցառմանընաևմասնակցեցինԱրՊՀՀայբանասիրականևլրագրությանֆակուլտետիուսանողները: Փաստաթղթերիցուցադրությանմոտհավաքվածբազմությունըարտակարգհուզմունքէրապրում: Հուզիչեննաևբանաստեղծուհուտուն-թանգարանիմասինպատմողդրվագները: Դահլիճըուշի-ուշովլսումէրնաևԿապուտիկյանիարցախյանգործունեությանմասինհետաքրքիրզեկույցըարձագանքումբանաստեղծուհուքաջությանևխիզախությանչկրկնվողփաստարկներին, ապաբերկրանքովունկնդրումէԿապուտիկյանիտեքստերիհիմանվրագրվածՄայաԱֆրիկյանիերգերը, բուռնծափահարությամբընդունումՀերմինեՊետրոսյանիևհամալսարանիուսանողներիասմունքը, գեղեցիկուխրոխտբառերը: ԶեկուցեցԱրմենուհիԴեմիրջյանը` Ս. Կապուտիկյանիգրականհիմնադրամիտնօրենը: