Հայկական Լեռնաշխարհի Պատմամշակութային Ժառանգությունը:Միջազգային գիտաժողովի ծրագիր 2012 թ. հունիսի 24 – հուլիսի 01 Երևան–Ստեփանակերտ

28.06

2012

 

Հայկական  Լեռնաշխարհի Պատմամշակութային Ժառանգությունը

 Միջազգային գիտաժողովի ծրագիր

2012 թ. հունիսի 24հուլիսի 01

ԵրևանՍտեփանակերտ

Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ 

STEPANAKERT  

28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2012 Թ. 

28 JUNE 2012 


10.00 Ստեփանակերտում անցկացվող նիստերի բացում

(ԼՂՀ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ)

Opening the sessions in Stepanakert

(The Station hall of  National Assambly of NKR)

Բացման խոսք` ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Ռ. Մարտիրոսյան

Opening speech- The President of NAS RA, academician R. Martirosyan

Ողջյունի խոսք ` ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Ա. Ղուլյան

ԼՂՀ մշակույթի նախարար Ն.Աղաբալյան

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության

վարչության պետ  Ս. Շահվերդյան

Welcome speech - Chairman of the NKR National Assembly A. Ghulyan 

Minister of Culture of  NKR  N. Aghabalyan 

The Chief of the Tourizm Department at the Goverement of NKR

S. Shahverdyan  

Պլենար զեկուցում`  

Plenary Report

Ս. Դադայան (ԱրՊՀ ռեկտոր)

Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը

S. Dadayan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Republic)

The Historical-Cultural Heritage of Artsakh 

12.00 Գիտաժողովի նիստ Արցախի Պետական Համալսարանում

Seasson of the conference  in the State University of Artsakh 

Նիստի նախագահողներ` պատմ. գիտ. դոկտոր Լ. Սարգսյան

բանաս. գիտ. դոկտոր Ս. Մուրադյան  

The Chairs of the Session - Doctor of Historical Sciences Լ. Սարգսյան

Doctor of Philological Sciences S. Muradyan 

Ս. Մուրադյան (ԵՊՀ, Հայաստան) 

Արցախը Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործության մեջ 

S. Muradyan (Yerevan State University, Armenia)

Artsakh in the Works of Hovhannes Shiraz

S. Laporte-Eftekharian (GRIM - Groupe de recherche en iconographie médiévale, France)

The Combination of Tradition and Modernity in Armenian Visual Art 

И. Гаюк (Львовская Национальная Академия искусств, Украина)

Культурное наследие армянской диаспоры в Украине: актуальные проблемы изучения и сохранения 

I. Hayuk (The Lvov National Academy of Arts, Ukraine)

Cultural Heritage of the Armenian Diaspora in Ukraine: Actual Problems of Studying and Preservation

Բ. ԿարապետյանՇուշի բարեգործական հիմնադրամ», ԼՂՀ) 

Վաչական  Բարեպաշտ  թագավորի  գործունեության (484-513 թթ.)  հետ  կապված որոշ  բացահայտումներ 

B. Karapetyan ("Shushi" Charity Foundation, Nagorno Karabakh Republic)

Several Discoveries Made in Regard with Activities of Vachakan the Pioous (484-513) 

13.00 – 13.30  ընդմիջում

13.30 Նիստի նախագահողներ` պատմ. գիտ. դոկտոր Հ. Պետրոսյան 

պատմ. գիտ. թեկնածու Մ. Բալայան

Chairs of the Session -  Doctor of Historical Sciences H. Petrosyan

Candidate of Historical Sciences M. Balayan

Հ. Պետրոսյան (ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոն, Հայաստան)

Մշակութային ժառանգությունը հակամարտության համատեքստում, Արցախի Տիգրանակերտ

H. Petrosyan (Yerevan State University, Armenia)

The Cultural Heritage in the Context of Antagonism: Artsakh’s Tigranakert

Ա. Ժամկոչյան, Ֆ. Բաբայան (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտ. և ազգագր. ինստ., Հայաստան)

Դիզակի Մելիք Եգանի ապարանքը որպես պատմա­հնագիտական հուշարձան

A. Zhamkotchyan, F. Babayan (National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia)

Meliq Yegan’s Palace in Dizak as a Historical-Archaeological Monument

Մ. Բալայան (Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան, ԼՂՀ)

Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանը որպես արցախահայության պատմամշակութային ժառանգության պահապան և նրա առանձնահատկություններն ու խնդիրները

M. Balayan (Artsakh State Historical-Geological Museum, NKR)

Artsakh State Historical-Geological Museum as a Guard of the Historical-Cultural Heritage of Artsakh’s Armenians: The Peculiarities and the Problems of the Museum

Լ. Գևորգյան (ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, Հայաստան) 

Հայաստանում ազգագրության բացօթյա թանգարանի ստեղծման խնդրի շուրջ

L. Gevorgyan (Ministry of Culture of the Republic of Armenia, “Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum-Reservations” NCSO, Armenia)

Issues of Establishment of Ethnographic Open Air Museum  

in Armenia 

Ա. Առուստամյան (ԱրՊՀ, ԼՂՀ)

Ժողովրդագրական իրավիճակը և վերաբնակեցման քաղաքականությունը ԼՂՀ-ում (2000-2010թթ.) 

A. Arustamyan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Republic)

The Demographic Situation and Congestion Politics in NKR (2000-2010)

Արդյունքների ամփոփում  

Summary of the results

  

16.30 Մշակութային ծրագիր. ացելություն Տիգրանակերտ:

Cultural program: Visit to Tigranakert.


29 ՀՈՒՆԻՍԻ 2012 Թ.

29 JUNE 2012

10.00 Գիտաժողովի նիստի շարունակություն

Continuation of the session of the conference

Նիստի նախագահներ` պատմ. գիտ. դոկտոր Ռ. Սաֆրաստյան

բանաս. գիտ. դոկտոր Ս. Խանյան

Chairs of the Session - Doctor of Historical Sciences R. Safrastyan

Doctor of Philological Sciences S. Khanyan 

Վլ. Պողոսյան (ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, Հայաստան)

ՀՀ պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և արգելոցների համակարգային զարգացման հայեցակարգային դրույթները

Vl. Poghosyan (Ministry of Culture of the Republic of Armenia, “Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum-Reservations” Non-Commercial State Organization, Armenia)

The Conceptual Settings for Development System of the Historical-Cultural Museum-Reserves and Reservations in the Republic of Armenia  

Վ. Սաֆարյան (ԵՊՀ, Հայաստան) 

Մովսես Կաղանկատվացին և հայ պատմագրության ավանդները

V. Safaryan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Republic)

Falsification of Artsakh’s Ancient and Medieval Culture in the Historiography of Azerbaijan

Ա. Շահնազարյան (ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Հայաստան)

Արցախի հայ իշխանական տների էթնիկ պատկանելության ադրբեջանական նենգափոխման շուրջ

A. Shahnazaryan (National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of History, Armenia)

On the Azerbaijanian Falsification of the Ethnic Origin of Artsakh’s Armenian Princely Families 

Ն. Բաղդասարյան (Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, ԼՂՀ)

Ղարաբաղի խանության վերացումը

N. Baghdasaryan (Mesrop Mashtots University, Nagorno Karabakh Republic)

Abolition of Karabakhy Khanate

Է. Մխիթարյան (Գրիգոր Նարեկացի Համալսարան, ԼՂՀ)

Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի լուսաբանումը Ադրբեջանական պատմագիտության մեջ

E. Mkhitaryan (Grigor Narekaci University, Nagorno Karabakh Republic)

The Coverage of Azerbaijan Historiography of Giulistan and Turkmanchay Agreements

В. Сафарян (Арцахский государственный университет, НКР)

Фальсификация древней и средневековой культуры Арцаха в азербайджанской историографии

V. Safaryan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Republic)

Falsification of Artsakh’s Ancient and Medieval Culture in the Historiography of Azerbaijan

11.30 – 12.00  ընդմիջում

12.00 Նիստի նախագահողներ` պրոֆեսոր Վ. Բալայան 

«Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Վլ. Պողոսյան 

Chairs of the Session - Doctor of Historical Sciences V. Balayan

Director of “The Service for the Protection” Vl. Poghosyan 

Զ. Բալայան (ԱրՊՀ, ԼՂՀ) 

Ա. Բեկնազարյանի «Գաղտնիք Ղարաբաղի»-ն ժամանակի հոլովույթում (XIX-XXI դդ.)  

Z. Balayan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Rebuplic)

The “Mystery of Karabakh” of A. Beknazaryan in the Context of Time (XIX-XXI Centuries)

Վ. Բալայան (ԱրՊՀ, ԼՂՀ) 

Արցախի նոր և նորագույն շրջանի պատմության արտացոլումը ադրբեջանական պատմագրության մեջ և հայ պատմագիտական մտքի արցախյան դպրոցի հակադարձումներն ու հետագա անելիքները 

V. Balayan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Republic) 

The Representation of New and Newest Periods of Artsakh History in the Azeri Historiography. The Further Deeds and Reactions of the Artsakh’s School of the Armenian Historiographical Conceptions

Ս. Խանյան (ԱրՊՀ, ԼՂՀ) 

Արցախի ճակատագիրը 20-րդ դարի հայ գրականության մեջ 

S. Khanyan (Artsakh State University, Nagorno Karabakh Rebuplic)

The Fate of Artsakh in Armenian Literature of the XX Century

Մ. Հարությունյան («Կաճառ» գիտական կենտրոն, ԼՂՀ)

Արցախում ռազմական շինարարության պատմագրության մի քանի հիմնահարցերի մասին

M. Harutyunyan (“Kachar” Scientific Centre, Nagorno Karabakh Republic)

About Some Problems of the Historiography of Military Construction in the Artsakh

13.00   Գիտաժողովի արդյունքների ամփոփում

Summary of the results of the conference

13.15  – 14.00   ընդմիջում

14.00 Մշակութային ծրագիր. Այցելություն Գանձասար: