ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԶԵՂՉԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ Է 62 ՈՒՍԱՆՈՂ

03.05

2016

ԱրՊՀ մանդատային հանձնաժողովի հերթական նիստում օրակարգային էին առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի առաջին  կուրսի ուսանողների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման և մի շարք այլ դիմումների քննարկումը:

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին » ԼՂՀ օրենքի դրույթները` հանձնաժողովի որոշմամբ բավարարվել են տարբեր կարգավաիճակ ունեցող մի խումբ ուսանողների դիմումները և սահմանվել են ուսման վարձի զեղչեր: Արդյունքում ուսման վարձի մասնակի զեղչ է սահմանվել 62 ուսանողի համար: Ըստ որում`առկա համակարգում`

50%-ի չափով`  23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ ` 7 ուսանող,

30%-ի չափով` 3 և ավելի անչափահաս, կամ 3 և ավելի ուսանող երեխա ունեցող` 20 ուսանող,

25%-ի չափով` 1-ին կարգի հաշմանդամ ծնող ունեցող`1 ուսանող և միայնակ ունեցող` 4 ուսանող,

50%-ի չափով` 2-րդ կարգի հաշմանդամ ծնող ունեցող և գերազանց առաջադիմություն ունեցող`  2 ուսանող,

50%-ի չափով`ԱրՊՀ աշխատողի երեխա` 4 ուսանող,

15%-ի չափով` սոցիալապես անապահով` 2 ուսանող,

15%-ի չափով`  2-րդ  կարգի հաշմանդամ ծնող ունեցող`14 ուսանող:

Հեռակա համակարգում`

50%-ի չափով` երկկողմանի ծնողազուրկ` 1 ուսանող,

50%-ի չափով` զոհվածի երեխա-ուսանող` 1 ուսանող,

50%-իչափով` մանկուց հաշմանդամ` 1 ուսանող,

50%-ի չափով` ԱրՊՀ աշխատողի` 1 ուսանող,

25%-ի չափով` սոցիալապես անապահով` 1 ուսանող:

Բացառության կարգով բավարարել են ներքոնշյալ կարգավիճակ ունեցող ուսանողների դիմումները և սահմանել զեղչ` ուսման վարձի 25%-ի չափով.

Երկկողմանի ծնողազուրկ` 1 ուսանող, միակողմանի ծնողազուրկ` 2 ուսանող,

2-րդ կարգի հաշմանդամ ծնող ունեցող` 1 ուսանող,

սոցիալապես անապահով` 1 ուսանող,

ամուսնալուծված ծնողներ ունեցող` 1 ուսանող,

ԱրՊՀ աշխատողի երեխա` 3 ուսանող:

Մանկուց հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող 1 ուսանողի համար սահմանվել է զեղչ` ուսման վարձի 100%-ի չափով:

***

1. гٳӳÛÝ ¦´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݧ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4.1 Ï»ïÇ  ¨ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ٳݹ³ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ 2016Ã. Ù³ñïÇ  25-Ç N 3 ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñùáÑÇß۳ɠ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ  áõëÙ³Ý í³ñÓÁ 2015-2016  áõë. ï³ñí³ 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ¹ÇÙ³ó ë³ÑÙ³Ý»É Áëï.

1.1.   50 % ½»Õãáí.

 

1.²Ã³Û³Ý سñdzݳ ì³ñ¹³ÝÇ                Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ

2.¸³¹³Û³Ý سñdzÝݳ ʳã³ïáõñÇ         Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ

3.Ü»ñëÇëÛ³Ý ÈáõëÇÝ» ²ñÃáõñÇ                   ²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

4.ä»ïñáëÛ³Ý ²Ýáõß ä»ñ×Ç                          ²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

5.ÔáõÉÛ³Ý Ð»ñÙÇÝ» ¶³·ÇÏÇ                         Ð³Ûáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

6.ºñí³Ý¹Û³Ý سñ·³ñÇï³ ¸³íÇÃÇ         гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

7.²ÕÇÝÛ³Ý øñÇëïÇݳ ¸³íÇÃÇ                  سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý. (ݳ˳¹å.)

 1. 8.²í³Ý»ëÛ³Ý ÈáõëÇÝ» ػ˳ÏÇ            Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ
 2. 9.´³µ³Û³Ý ÈÇÉÇà гÏáµÇ                     γé³í³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ
 3. 10.¶¨áñ·Û³Ý Ø»ñÇ ì³ã³·³ÝÇ               üÇݳÝëÝ»ñ
 4. 11.äáÕáëÛ³Ý È³áõñ³ Üáñ³ÛñÇ               γé³í³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ
 5. 12.²í³Ý»ëÛ³Ý ²ñÙÇÝ» ´áñÇÏÇ               ²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 6. 13.гÛñ³å»ïÛ³Ý ÈÇÉÇà ܳÇñÇÇ                        ³ñ·Ù³Ýã. ·áñÍ` ³Ý·É. ¨ ѳۻñ»Ý É»½áõÝ»ñ

 

1.2.  30 % ½»Õãáí.

2.гÛñ³å»ïÛ³Ý Ð»É»Ý ÚáõñÇÇ                                γé³í³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ

3.Ô³½³ñÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ìáÉá¹Ç³ÛÇ              ²ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ

4.²Õ³ç³ÝÛ³Ý êáÝÛ³ ìñ»ÅÇ                                   ²ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ

5.гÛñ³å»ïÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ¾¹ÇÏÇ                 ÆÝýáñÙ³ïÇϳ ¨ ÏÇñ. ٳûٳïÇϳ

6.ʳã³ïñÛ³Ý èáõ½³Ýݳ ²ñÃáõñÇ                        سûٳïÇϳ: гٳϳñ·ã. ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ

7.Ðáí³·ÇÙÛ³Ý Ø³ñÇÝ» ²ñ³ñ³ïÇ            ä³ïÙáõÃÛáõÝ

8.²í»ïÇëÛ³Ý ìÇÏïáñdz γñáÇ                гßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙ

9.̳ïñÛ³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ ì³É»ñÇÇ                ÞÇݳñ³ñ., ßÇÝ. Çñ»ñÇ ¨ ϳéáõó. ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

 1. 10.ʳã³ïñÛ³Ý Èdzݳ ²Ý³ïáÉÇÇ                      гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 2. 11.гÛñ³å»ïÛ³Ý Ø³ñdzÝݳ ìɳ¹ÇÙÇñÇ        гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 3. 12.ì»ñ¹Û³Ý ²ÉÇë³ ²ßáïÇÏÇ                               гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 4. 13.¾ÙÇñÛ³Ý ²ùë³Ýݳ سñïÇÏÇ                       гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 5. 14.²í³Ý»ëÛ³Ý Â³Ù³ñ Üí»ñÇ                           ²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 6. 15.ê³ñ·ëÛ³Ý Ü³ñ³ Üí»ñÇ                                ²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 7. 16.²í³Ý»ëÛ³Ý ÈÇÉÇà γñ»ÝÇ                             èáõë³ó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 8. 17.²åñ»ëÛ³Ý ²Ýáõß ²ñÃáõñÇ                              سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý. (ݳ˳¹å.)
 9. 18.ʳã³ïñÛ³Ý ¾ÙÙ³ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ                      سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý. (ݳ˳¹å.)
 10. 19.ê³ñ·ëÛ³Ý èÇÙ³ ê»ÝáñÇÏÇ                           سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹Çϳ (ï³ññ. ÏñÃ.)
 11. 20.гÛñ³å»ïÛ³Ý ê³ßÇÏ ¶³·ÇÏÇ                      ܳ˳½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ¨ ýǽå³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ
 12. 21.޳ѵ³½Û³Ý ²ñïÛáÙ ¾ñÇÏÇ                             ܳ˳½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ¨ ýǽå³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ

 

25% ½»Õãáí.

 1. 1.ê³ñ·ëÛ³Ý ²Éµ»ñï ê³Ùí»ÉÇ                            üÇݳÝëÝ»ñ
 2. 2.´³Õ¹³ë³ñáí ²ñë»Ý ¸³íÇÃÇ              Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ,1-ÇÝ Ïáõñë
 3. 3.²í³Ý»ëÛ³Ý ¶áѳñ ìɳ¹ÇÙÇñÇ                       üÇݳÝëÝ»ñ,1-ÇÝ Ïáõñë
 4. 4.²éëï³ÙÛ³Ý îÇ·ñ³Ý γñ»ÝÇ               Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ,1-ÇÝ Ïáõñë
 5. 5.¸³íÃÛ³Ý ¾ÉÇݳ êå³ñï³ÏÇ               ³ñ·Ù³Ýã. ·áñÍ` ³Ý·É. ¨ ѳÛ. É»½áõÝ»ñ,1-ÇÝ Ïáõñë

 

15 % ½»Õãáí.

 1. 1.ܳñÇÙ³ÝÛ³Ý êí»ïɳݳ ¶¨áñ·Ç       γé³í³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ
 2. 2.´³µ³Û³Ý ²Ýݳ Ȼݳñ¹Ç                     üÇݳÝëÝ»ñ
 3. 3.Æë³Ë³ÝÛ³Ý Èdzݳ ¾¹ÇÏÇ                   üÇݳÝëÝ»ñ
 4. 4.´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ¸Ç³Ý³ ¶³·ÇÏÇ                      üÇݳÝëÝ»ñ
 5. 5.гÛñ³å»ïÛ³Ý ²ñ³ñ³ï ²ñÃáõñÇ       îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ
 6. 6.ä»ïñáëÛ³Ý Èdz γñ»ÝÇ                                  ³ñ·Ù³Ýã. ·áñÍ` ³Ý·É. ¨ ѳۻñ»Ý É»½áõÝ»ñ
 7. 7.²Û¹ÇÝÛ³Ý êÛáõ½³Ýݳ ²ñϳ¹ÇÇ                       ²Ý·É»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 8. 8.´³µ³Û³Ý ²ñ¨ÇÏ ²ñϳ¹Û³ÛÇ                гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 9. 9.¼³ù³ñÛ³Ý ÈáõëÇÝ» ´»ÝdzÙÇÝÇ                       èáõë³ó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
 10. 10.´³µ³ËÛ³Ý ÈÇÉÇà ÎáñÛáõÝÇ                   سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý. (ݳ˳¹å.)
 11. 11.سÝáõÏÛ³Ý Ø³ÉÇݳ êå³ñï³ÏÇ        سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý. (ݳ˳¹å.)
 12. 12.¶³ñ³ùÛ³Ý ²Ýáõß ²ñ³·³ÍÇ                 سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹Çϳ (ï³ññ. ÏñÃ.)
 13. 13.ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ¼áÛ³ èáõµ»ÝÇ              سÝϳí³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹Çϳ (ï³ññ. ÏñÃ.)
 14. 14.¶³ÉëïÛ³Ý ²ÝÇ Ø³ñ½å»ïáõÝáõ                       ä³ïÙáõÃÛáõÝ
 15. 15.ê³ñ·ëÛ³Ý ²ÝÇ ¶³ñÇÏÇ                                    îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ

 

 1. 1.ÐÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ¦´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݧ  ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ   6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4.1 Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí  Ñ»é³Ï³ µ³ÅÝÇ Ý»ñùáÑÇßÛ³É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ 2015-2016 áõë. ï³ñí³ 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ë³ÑٳݻÉ.

         -50 % ½»Õãáí.

 1. 1.ØÇñ½áÛ³Ý Üí»ñ ²ñÃáõñÇ                                 îñ³Ýëå. áõÕ., ÙÇç. ßÇÝ., ϳé. ¨ ¹ñ. ߳ѳ·.
 2. 2.æ³í³ÏÛ³Ý ê³ëáõÝ Î³ñ»ÝÇ                  سûٳïÇϳ: гٳϳñ·ã. ·ÇïáõÃÛáõÝ.
 3. 3.¶ñÇ·áñÛ³Ý ê»Ûñ³Ý ê»ñ·»ÛÇ                 ä³ïÙáõÃÛáõÝ
 4. 4.Ô³ñÇµÛ³Ý ÆÉáݳ γñ»ÝÇ                    гÛáó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

 

3. гٳӳÛÝ ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2007Ã. ÷»ïñí³ñÇ 27-Ç N 81  áñáßÙ³Ý ¨ 2016Ã.  Ù³ñïÇ 26-Ç  N 4 ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý, Ý»ñùáÑÇßÛ³É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ 2015-2016 áõë. ï³ñí³ 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ë³ÑÙ³Ý»É ½»Õã ¨ áõëÙ³Ý í׳ñÝ»ñÇ ½»Õãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇó å³Ñ»É »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»É ¦ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇݧ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 25-ñ¹ »ÝóϻïÁ.

         -25 %-áí.

 1. 1.²é³ù»ÉÛ³Ý Ð³ñáõÃÛáõÝ ²ñÃáõñÇ                      ܳ˳½áñ³Ï. ¨ ýǽå³ïñ³ëï. 4-ñ¹ Ïáõñë, Ñ»é³Ï³
 2. 2.´»·É³ñÛ³Ý Ø³ñdz٠è³ßǹǠ             ¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ùÇÙdz 3-ñ¹ Ïáõñë, ³éϳ
 3. 3.سÝáõã³ñÛ³Ý Üáñ³ èáµ»ñïÇ            Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 2-ñ¹ Ïáõñë, ³éϳ
 4. 4.ä»ïñáëÛ³Ý ²Ù³ÉÛ³ ÚáõñÇÇ                  îÝï»ë³·Çï. ï»ëáõÃÛáõÝ 4-ñ¹ Ïáõñë, ³éϳ
 5. 5.Ðáíë»÷Û³Ý ²ñïÛáÙ ²ñÙ»ÝÇ                 ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇϳ 2-ñ¹ Ïáõñë, ³éϳ
 6. 6.гÛñÇÛ³Ý ¸³íÇà Ðñ³ÝïÇ                    λñå³ñí»ëï ¨ ·Í³·ñáõÃÛáõÝ 4-ñ¹ Ïáõñë
 7. 7.²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý Þ³Ñ³Ý» ê³Ùí»ÉÇ                      سÝϳí³ñÅ. ¨ Ù»Ã. (ï³ññ. ÏñÃ.) 3-ñ¹ Ïáõñë
 8. 8.²éëï³ÙÛ³Ý ²ñÙ»Ý ØÇù³Û»ÉÇ              îÝï»ë³·Çï. ï»ëáõÃÛáõÝ 2-ñ¹ Ïáõñë