NOTICE

24.08

2015

arcaxi-petakan-hamalsaran

 

NOTICE

In the 3rd of July according to the decision of the Academic Council of Artsakh State University the following structures are changed.

"Armenian Language and Literature and Foreign Languages' department was renamed the" philological "faculty.

"Physics", "Chemistry and Biology" department and "Engineering" Department "Telecommunications", "Management Information Systems" departments are reorganized to the "Natural" faculty.

"Pedagogic" and "the Initial Military and Physical Training" departments are reorganized to the "Pedagogy and Sport" department.

"History and Political Science" Department connecting with the faculty of Law are reorganized to the "History and Jurisprudence" department.

The economic department from the "Economics" Faculty and the main part of the «Engineering» Faculty are  reorganized to "Economics and Engineering" department.

"Architecture" and “Department of Construction” are reorganized to «Department of Construction”.

Read more...
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

14.08

2015

There are no translations available.

Սույն թվականի  հուլիսի  9 - ին հայտարարվել է մրցույթ  ԱրՊՀ բնագիտական  ֆակուլտետի  դեկանի  թափուր  պաշտոնի  համար

  Մրցույթին  մասնակցելու հայտ  են ներկայացրել`
-ֆիզմաթ.գ.թ.,ԱրՊՀ պրոֆեսոր  - Կարեն Սարգսի  Արամյանը/ ինքնաառաջադրում/
-ք.գ.թ., ԱրՊՀ պրոֆեսոր  Վալոդյա  Սիմոնի  Միրզոյանը / ինքնաառաջադրում/


ԱրՊՀ  բնագիտական  ֆակուլտետի  դեկանի  ընտրությունը  տեղի  կունենա  ս.թ. օգոստոսի  24 - ին  կայանալիք  գիտխորհրդի նիստում:

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

07.08

2015

There are no translations available.


Ս.թ. օգոստոսի 1- 25-ը ընդունվում են  2015-16 ուս.տարում ԱրՊՀ հանրակացարանում բնակվելու համար ուսանողների դիմումները  (ՈւՀՏԱ ՀԿ և Լ բաժին, ԱրՊՀ վարչական շենք, 3 հարկ) Սահմանված կանոնակարգի պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կայքեջում` Նորմատիվ փաստաթղթեր - Կանոնադրություն և կանոնակարգեր բաժնում: 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

04.08

2015

There are no translations available.

Արցախի պետական համալսարանը ս.թ. հուլիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 31-ը կազմակերպում է 2015-16 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

1.

Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

2.

Ֆիզիկա

3.

Քիմիա, կենսաբանություն

4.

Աշխարհագրություն

5.

Հոգեբանություն

6.

Պատմություն

7.

Իրավագիտություն

8.

Հայոց լեզու և գրականություն

9.

Ռուսաց լեզու և գրականություն

10.

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

11.

Մանկավարժություն և մեթոդիկա /տարրական կրթության/

12.

Տնտեսագիտության տեսություն

13.

14.

Էլեկտրաէներգետիկա

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը օգոստոսի   15-ն է: Դիմորդները  պարտավոր են ներկայացնել

  1. 1.միջնակարգ կրթության ատեստատը, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը (բնօրինակը),
  2. 2.6 լուսանկար (3X4 սմ չափսի)
  3. 3.անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական),
  4. 4.զինվորական գրքույկ և (կամ) զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,
  5. 5.սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք (առկայության դեպքում),
  6. 6.միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ (առկայության դեպքում):

Ընդունելության քննությունները կկազմակերպվեն ԱրՊՀ-ում` օգոստոսի 17-ից մինչև 31-ը ընկած ժամանակահատվածում` ըստ հաստատված ժամանակացույցի:

 Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 0479 94 91 50 հեռախոսահամարին, կամ դիմել ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողով, ք. Ստեփանակերտ, Մխիթար Գոշի 5 հասցեով: 

 
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

09.07

2015

There are no translations available.

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ

 

N

Ֆակուլտետ

Դեկան

 

1.

Բնագիտական

1

 

 

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç N10È áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ/ ÙÇÝ㨠ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 9-Á:

 

 
 
Բազե 2015

01.07

2015

There are no translations available.

39de457ca3da7b5a517827b5f00686ab

 

Սույն թվականի օգոստոսի 17-ից 23-ը Ծաղկաձորում անց է կացվելու <<Բազե 2015>> երիտասարդական հավաքը, որի ընթացքում Հայաստանի, Արցախի  և սփյուռքի 18-30 տարեկան երիտասարդները  կանցկացնեն մարզական, մշակութային և այլ մրցություններով լի օրեր: Երիտասարդական հավաքի կազմում չեն կարող  ընդգրկվել 2010-2014թթ. հավաքների մասնակիցները:

Ցանկացողները կարող են  հավաստել մասնակցությունը մինչև հուլիսի 10-ը` դիմելով ՈՒՀՏԱ, ՀԿ և Լ բաժին  (ուսանողական տոմս, 3x4 չափսի 1 լուսանկար)

 

 
 
My motto is "Ensuring quality". V. Avanesyan

29.06

2015

 

DSC00182

- Mr. Avanesyan, You are the Vice rector for scientific work and international relations for a year.  Which issues had you faced and how do you see the ways of its permission?

- There is no doubt that problems exist, and they are numerous. However it should be noted that this year mainly is a year of supervision,  on the basis of which conclusions and specific proposals are developed.

Read more...
 
«Knowledge is a national value». M. Minasyan

26.06

2015

diplom

The final qualification master's thesis is the second final stage of the higher qualification education which defines not only the academic readiness of future specialists, but their professional opportunities in the chosen area al well.

Read more...
 
The next meeting of the Academic council took place

23.06

2015

gitxorhurd gitakan xorhurd 

On June 23 the meeting of the Academic council of ArSU at which 7 main questions were considered took place.

Read more...
 
Practice is an important component of professional education

19.06

2015

Practice is considered to be one of components of a vocational education which allows to tie the theoretical training and future professional activity.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>

QUESTION ANSWER