Արցախի պետական համալսարան

45026515 738964443106704 4085970772877639680 oՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

(վարչական մասնաշենք, 1-ին հարկ)

Բաժնի պետԳՈՀԱՐ էԴՈՒԱՐԴԻ  ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Բաժնի գործառույթների մեջ են մտնում ուսումնական գործընթացի վերահսկումը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի վերահսկումը, ամբիոնային ուսումնական բեռնվածությունների բաշխման և կատարման վերահսկումը, ֆակուլտետների և ամբիոնների կողմից ուսանողների ուսումնական, արտադրական փորձուսուցումների վերահսկումը, գործող օրենսդրության, կանոնակարգերի, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի որոշումների, հրամանների և համալսարանում հաստատված նորմատիվային այլ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան` ուսումնական գործընթացների իրականացման վերահսկողությունը: Բաժինը կազմակերպում է  համակարգչային թեստային եղանակով ուսանողների գիտելիքների ստուգման գործընթացը, իրականացնում է ուսանողների ուսման առաջադիմության ցուցանիշների (ՄՈԳ-երի) հաշվարկման վերահսկողություն:

Հեռախոս` +37447940443168