Արցախի պետական համալսարան

 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի պետ`  ԷՐԻԿ ՀԵՆՐԻԿԻ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Բաժնի խնդիրներն են`
•ապահովել, արդիականացնել և կառավարել ներհամալսարանական տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքը.
•սպասարկել և արդիականացնել համալսարանի համակարգչային տեխնիկան և սարքավորումները.
•շահագործել և սպասարկել համալսարանի ներքին փաստաթղթաշրջանառության և կառավարման տեղեկատվական այլ համակարգերի աշխատանքները.
•ապահովել ներհամալսարանական տեղեկատվական համակարգերի միասնական շահագործումը և ինտեգրման աշխատանքները, մշակել նոր համակարգեր.
•աջակցել կրթական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման գործընթացին.
•իրականացնել տեղային համակարգչային ցանցի (այդ թվում` անլար ցանցի) ընդլայնման և արդիականացման աշխատանքներ, ապահովել դրանց անվտանգությունը և անցանկալի ներխուժումներից պաշտպանությունը:

Հեռախոս` +37447940443165