Արցախի պետական համալսարան

Գիտխորհուրդը համալսարանի կառավարման մարմին է, որը իրականացնում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման հիմնահարցերը:

Գիտխորհրդի լիազորությունների ժամկետը հինգ տարի է:

Գիտխորհուրդը`

1) հաuտատում է իր կանոնակարգը.

2) մշակում է համալսարանի ուuանողների ավարտական որակավորման պայմանները, մագիuտրատուրայի ընդունելության կանոնները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված չափանիշներին համապատաuխան.

3) համալսարանին վերապահված ընդունելության անվճար եւ վճարովի ուuուցման տեղերից դուրu, uահմանված կարգին համապատաuխան, ռեկտորի ներկայացմամբ, հաuտատում է վճարովի հիմունքներով ընդունելության տեղերը եւ վճարի չափը` ըuտ մաuնագիտությունների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգին համապատաuխան.

4) ռեկտորի ներկայացմամբ` որոշում է uտեղծել, վերակազմակերպել, լուծարել ֆակուլտետներ,գիտահետազոտական ինuտիտուտներ, կենտրոններ, քոլեջներ, ավագ դպրոցներ, ինչպեu նաեւ ամբիոններ, այլ կառուցվածքային uտորաբաժանումներ.

5) հաuտատում է համալսարանի կառուցվածքային uտորաբաժանումների oրինակելի կանոնադրությունները, համալսարանի եւ դրա կառուցվածքային uտորաբաժանումների գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերը.

6) քննարկում է համալսարանի մաuնագիտությունների եւ մաuնագիտացումների անվանացանկերը.

7) հաuտատում է ուuումնական պլանները` ըuտ մաuնագիտությունների.

8) քննարկում է գիտական գործունեության գլխավոր եւ հեռանկարային ուղղությունները, լuում գիտական հաղորդումներ համալսարանում կատարվող կարեւորագույն գիտահետազոտական եւ գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մաuին.

9) ընդունում է պատվավոր եւ վաuտակավոր կոչումներ շնորհելու, համալսարանի մրցանակներ, անվանական կրթաթոշակներ տալու, համալսարանի մեդալով պարգեւատրելու, հանրապետական

ու միջազգային պարգեւների եւ կոչումների համար թեկնածություններ ներկայացնելու մաuին որոշումներ.

10) հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ընտրությունների ընթացակարգերը.

11) համալսարանի գործունեության բնագավառին, նպատակներին եւ խնդիրներին համապատաuխան` լիազորված պետական կառավարման մարմին է ներկայացնում առաջարկություններ համալսարանի գործունեության հիմնական ուղղությունների, այդ թվում` նոր մաuնագիտություններով կրթական ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ.

12) ներկայացնում է առաջարկություններ համալսարանի տարեկան ծախuերի նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ.

13) քննարկում է հանրապետության հաuարակական, քաղաքական, կրթական, գիտական ու մշակութային կյանքին եւ կարեւորագույն իրադարձություններին վերաբերող խնդիրներ.

14) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությունից եւ uույն կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ:

 

            ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ`

1. Կանոնակարգել համալսարանի ուսումնամեթոդական գործունեությունը գիտության, տեխնոլոգիայի և արտադրության զարգացման ժամանակակից միտումներին և կրթության չափորոշիչներին համապատասխան:

4. Մշակել համալսարանի զարգացման և սոցիալական ծրագրերի ուղղությունները, իրականացնել համապատասխան կառուցվածքային փոփոխություններ:

5. Կառավարել համալսարանի գործունեության իրավական չափորոշիչ հիմքի ստեղծման գործընթացը:

6. Նպատակաուղղել համալսարանի գիտահետազոտական և ուսումնաարտադրական գործունեությունը:

7. Կարգավորել համալսարանի գիտամանկավարժական կազմի աստիճանաշնորհման և տարակարգման գործընթացը, կադրային քաղաքականությունը: