Արցախի պետական համալսարան

ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գիտխորհուրդը համալսարանի կառավարման մարմին է, որը իրականացնում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման հիմնահարցերը:

Գիտխորհրդի լիազորությունների ժամկետը հինգ տարի է:

Գիտխորհուրդը`

1) հաuտատում է իր կանոնակարգը.

2) մշակում է համալսարանի ուuանողների ավարտական որակավորման պայմանները, մագիuտրատուրայի ընդունելության կանոնները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված չափանիշներին համապատաuխան.

3) համալսարանին վերապահված ընդունելության անվճար եւ վճարովի ուuուցման տեղերից դուրu, uահմանված կարգին համապատաuխան, ռեկտորի ներկայացմամբ, հաuտատում է վճարովի հիմունքներով ընդունելության տեղերը եւ վճարի չափը` ըuտ մաuնագիտությունների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգին համապատաuխան.

4) ռեկտորի ներկայացմամբ` որոշում է uտեղծել, վերակազմակերպել, լուծարել ֆակուլտետներ,գիտահետազոտական ինuտիտուտներ, կենտրոններ, քոլեջներ, ավագ դպրոցներ, ինչպեu նաեւ ամբիոններ, այլ կառուցվածքային uտորաբաժանումներ.

5) հաuտատում է համալսարանի կառուցվածքային uտորաբաժանումների oրինակելի կանոնադրությունները, համալսարանի եւ դրա կառուցվածքային uտորաբաժանումների գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերը.

6) քննարկում է համալսարանի մաuնագիտությունների եւ մաuնագիտացումների անվանացանկերը.

7) հաuտատում է ուuումնական պլանները` ըuտ մաuնագիտությունների.

8) քննարկում է գիտական գործունեության գլխավոր եւ հեռանկարային ուղղությունները, լuում գիտական հաղորդումներ համալսարանում կատարվող կարեւորագույն գիտահետազոտական եւ գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մաuին.

9) ընդունում է պատվավոր եւ վաuտակավոր կոչումներ շնորհելու, համալսարանի մրցանակներ, անվանական կրթաթոշակներ տալու, համալսարանի մեդալով պարգեւատրելու, հանրապետական

ու միջազգային պարգեւների եւ կոչումների համար թեկնածություններ ներկայացնելու մաuին որոշումներ.

10) հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ընտրությունների ընթացակարգերը.

11) համալսարանի գործունեության բնագավառին, նպատակներին եւ խնդիրներին համապատաuխան` լիազորված պետական կառավարման մարմին է ներկայացնում առաջարկություններ համալսարանի գործունեության հիմնական ուղղությունների, այդ թվում` նոր մաuնագիտություններով կրթական ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ.

12) ներկայացնում է առաջարկություններ համալսարանի տարեկան ծախuերի նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ.

13) քննարկում է հանրապետության հաuարակական, քաղաքական, կրթական, գիտական ու մշակութային կյանքին եւ կարեւորագույն իրադարձություններին վերաբերող խնդիրներ.

14) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությունից եւ uույն կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ:

 

            ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ`

1. Կանոնակարգել համալսարանի ուսումնամեթոդական գործունեությունը գիտության, տեխնոլոգիայի և արտադրության զարգացման ժամանակակից միտումներին և կրթության չափորոշիչներին համապատասխան:

4. Մշակել համալսարանի զարգացման և սոցիալական ծրագրերի ուղղությունները, իրականացնել համապատասխան կառուցվածքային փոփոխություններ:

5. Կառավարել համալսարանի գործունեության իրավական չափորոշիչ հիմքի ստեղծման գործընթացը:

6. Նպատակաուղղել համալսարանի գիտահետազոտական և ուսումնաարտադրական գործունեությունը:

7. Կարգավորել համալսարանի գիտամանկավարժական կազմի աստիճանաշնորհման և տարակարգման գործընթացը, կադրային քաղաքականությունը:

 

  ԿԱԶՄ

         ԱրՊՀ գիտական խորհրդի 

1. Սարգսյան Արմեն Յուրիկի - Ռեկտոր (նախագահ)

2. Մկրտչյան Նորայր Յակովի - ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտ.

3. Ավետիսյան Արթուր Էդուարդի - ք.գ.թ., դոցենտ

4. Աբրահամյան Լիանա Ռուդիկի - մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գ.թ., դոցենտ

5. Ավանեսյան Վալերի  Միքայելի - գիտական և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, 

պ.գ.դ., ԱրՊՀ պրոֆեսոր

6. Առստամյան Վազգեն Վահանի - կիր.մաթ.և ինֆորմ. ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

7. Այդինյան Շահեն Վարդանի - մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան, ավագ դասախոս

8. Ավետիսյան Ռուսլան Բորիկի  - վարչական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

9. Ավանեսյան Նարինե Հրանտի - ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

10. Առուստամյան Նանա Էդուարդի - գիտության, ասպիրանտուրայի և միջազգային համագործակցության բաժնի պետ

11. Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի - մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

12. Գասպարյան Գոհար Էդուարդի - ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի պետ

13. Գրիգորյան Նարինե Յուրիի - հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ

14. Գրիգորյան Անահիտ Վլադիմիրի - աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ, աշխ.գ.թ., դոցենտ

15. Դավթյան Նոնա Ռաֆիկի - Գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., ավագ

դասախոս

16. Թորոսյան Աիդա Հայրապետի - կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ., դոցենտ

17. Իշխանյան Իրինա Հովիկի -  տ.գ.թ., դոցենտ

18. Խաչատրյան Արմինե Բորիսի - պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.թ., դոցենտ

19. Խանյան Սոկրատ Աղալարի - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

20. Խաչատրյան Իրենա Սերգեյի - ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժնի պետ

21. Հակոբյան Աննա Գառնիկի - փ.գ.թ.,դոցենտ 

22. Հայրապետյան Սուսաննա Սլավայի - ֆիզիկական դաստիարակության և ՆԶՊ ամբիոնի վարիչ, ավագ

դասախոս

23. Հակոբյան Ինգա Համլետի -   Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

24. Ղազարյան Հասմիկ Սուրենի - ակ. Ս.Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.,դոցենտ

25. Ղալայան Լավրենտ Բահաթուրի - Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, ԱրՊՀ պրոֆեսոր

26. Մարգարյան Լուսինե  Գեորգիի - բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ.,դոցենտ

27. Մարգարյան Գայանե Գեորգիի - Գիտքարտուղար, կ.գ.թ.,դոցենտ

28. Մարկարյան Նաիրա Յուրիի - Ավագ դասախոս

29. Մանգասարյան Ռուզաննա Յակովի - տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ.,դոցենտ

30. Միրզոյան Վալոդյա Սիմոնի - բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, ք.գ.թ., ԱրՊՀ պրոֆեսոր

31. Մինասյան Նարինե Ստանիսլավի - բ.գ.թ.

32. Յարամիշյան Վիտյա Բենիկի - Ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ տարվող

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, հ.գ.թ., դոցենտ

33. Պետրոսյան Ռիտա Սուրենի - ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ.,դոցենտ

34. Սահակյան  Գեորգի Հրանտի - Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ուսումնամեթոդական

վարչության պետ, ֆիզմաթ.գ.թ.,դոցենտ

35. Սաֆարյան Վարդգես Արամայիսի - պ.գ.թ.,դոցենտ

36. Սաղյան Շուշան Պավլիկի - Որակի ապահովման կենտրոնի վարիչ, բ.գ.թ.,դոցենտ

37. Սավադյան Թամարա Ռուդիկի - ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարության մասնագիտական կրթության և գիտության

բաժնի վարիչ

38. Սարգսյան Արա Կարոյի - ՈւԽ նախագահ

39. Ասրիյան Աշխեն Նորայրի - ՈւԳԸ նախագահ