Արցախի պետական համալսարան

ԱրՊՀ խորհուրդը    

Համալսարանի կառավարումը հիմնված է իր ինքնավարության վրա` միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ, համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ:

Համալսարանի խորհուրդն ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով` համալսարանի կանոնադրությանը համապատասխան:

Համալսարանի  խորհուրդը

1) քննարկում և  հաստատում է համալսարանի բյուջեն.

2) հաստատում է համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը.

3) լսում և գնահատում է համալսարանի տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը.

4) ընտրում է համալսարանի ռեկտորին.

5) քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ համալսարանի կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ.

6) հաստատում է իր աշխատակարգը, ռեկտորի ընտրությունների ընթացակարգը.

Համալսարանի խորհուրդը ձևավորվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմից, սովորողների (ուսանողներ և ասպիրանտներ) ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև հիմնադրի ու լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներից:

Համալսարանի  խորհուրդը կազմված է 28 անդամից:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը պետք է լինեն պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, որոնք առաջադրվում են կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:

Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներն առաջադրվում են դրանց աշխատողների ընդհանուր ժողովներում, իսկ ֆակուլտետներինը` դրանց խորհրդում: Ֆակուլտետների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների առաջադրած թեկնածուներն ընտրվում են համալասարանի գիտական խորհրդում:

Համալսարանի գործադիր մարմնում նշանակված անձը չի կարող լինել խորհրդի անդամ: Նա իրավունք ունի խորհրդի նիստերին մասնակցելու խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը պետք է լինեն սովորողներ: Համալսարանի խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդները, յուրաքանչյուրից մեկական անդամ` բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող սովորողներից:

Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը ֆակուլտետների առաջադրած սովորողների թեկնածություններից ընտրում է խորհրդի անդամներին, ներկայացնում լիազոր մարմին:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը հիմնադրի ներկայացուցիչներն են, որոնք առաջադրվում են ԱՀ կառավարության կողմից` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներն են, որոնք առաջադրվում են կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտներից ճանաչված գործիչներից, ինչպես նաև ճանաչված գործատուներից:

Առաջադրված անձանց թեկնածությունների հիման վրա խորհրդի կազմը, լիազոր մարմնի ներկայացմամբ, հաստատում է ԱՀ Նախագահը:

Համալսարանի խորհուրդը ձևավորվելուց հետո իր կազմից ընտրում է նախագահ և քարտուղար:

Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել նույն բուհում հաստիքային աշխատող (դեկան, ամբիոնի վարիչ, դասախոս): Խորհրդի նախագահը նույն բուհում պահպանում է ժամավճարի սկզբունքով դասախոսելու իրավունքը:

Համալսարանի խորհրդի նախագահը նախապատրաստում է խորհրդի նիստերը, ղեկավարում դրանք, ստորագրում խորհրդի արձանագրությունները և որոշումները, իրականացնում աշխատակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ: Համալսարանի խորհրդի անդամը քվեարկության ժամանակ ունի միայն մեկ ձայնի իրավունք:

Համալսարանի խորհրդի անդամների իրավասությունը նիստերի նախապատրաստման, գումարման, անցկացման, քվեարկության, որոշումների ընդունման, նիստերի արձանագրման կարգը սահմանվում են խորհրդի աշխատակարգով:

Համալսարանի խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն տարին մեկ անգամ:

Համալսարանի խորհրդի նիստերը գումարվում են նրա նախագահի կողմից` սեփական նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև լիազորված պետական մարմնի, համալսարանի ռեկտորի, համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով: Խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով նիստը գումարվում է նախաձեռնողների սահմանած ժամկետում և օրակարգով:

Համալսարանի խորհրդի նիստերը համարվում են իրավազոր, եթե դրանց մասնակցում է  խորհրդի անդամների երկու երրորդը:

Համալսարանի խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե նույն կանոնադրությամբ կամ խորհրդի որոշմամբ այլ բան չի նախատեսվում:

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

ՀԻՄՆԱԴՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյան - ԱՀ պետական նախարար

Լուսինե Գաչայի Ղարախանյան - ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար

Մասիս Սամվելի Մայիլյան - ԱՀ արտաքին գործերի նախարար

Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան - ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Դավիթ Կլիմի Բաբայան - ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ- աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

Սուսաննա Վանյայի Աբրահամյան - ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ

Մանուշ Մառլեստի Մինասյան - ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ

ԱՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Միքայել Բահաթուրի Համբարձումյան - ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարի տեղակալ

յան - ԱՀ ԿԳՄ նախարարության աշխատակազմի մասնագիտական կրթության և գիտության բաժնի վարիչ

Սամվել Լևոնի Իվանյան - «Բեյզ Մեթըլս» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ

Իրա Մավրիկի Թադևոսյան - Ստեփանակերտի թիվ 1 դպրոցի փոխտնօրեն

Նելլի Սերգեյի Ավանեսյան - «Պոլ Էլյուարի Տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն

Նոննա Բորիսի Պողոսյան - Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության ԼՂՀ ծրագրի համակարգող

Նորայր Գևորգի Հովսեփյան - «ԼՂՀ Հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ խմբագիր

 ԱրՊՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Շահեն Վարդանի Այդինյան - Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան

Հասմիկ Գրիգորիի Գալստյան - Կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ

Իրինա Հովիկի Իշխանյան - Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ

Հասմիկ Սուրենի Ղազարյան - Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

Ռուզաննա Յակովի Մանգասարյան - Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան

Լուսինե Գեորգիի Մարգարյան - Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

Արարատ Վլադիմիրի Վարդանյան - Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի դեկան

ԱրՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Դիանա Լևոնի խաչատրյան - Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  ուսանողուհի

Անահիտ Մանվելի Մխիթարյան - Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  ուսանողուհի

Մարիաննա Տիգրանի Գևորգյան - Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  ուսանող

Անգելինա Սամվելի Հարությունյան - Բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողուհի

Մարիաննա Արարատի Զաքարյան - Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի ուսանողուհի

Աննա Մավրի Սարգսյան - Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի ուսանողուհի

Լիլիթ Սուրենի Մարգարյան - Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողուհի