Արցախի պետական համալսարան

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ    

Համալսարանի կառավարումը հիմնված է իր ինքնավարության վրա` միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ, համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ:

Համալսարանի խորհուրդն ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով` համալսարանի կանոնադրությանը համապատասխան:

Համալսարանի  խորհուրդը

1) քննարկում և  հաստատում է համալսարանի բյուջեն.

2) հաստատում է համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը.

3) լսում և գնահատում է համալսարանի տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը.

4) ընտրում է համալսարանի ռեկտորին.

5) քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ համալսարանի կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ.

6) հաստատում է իր աշխատակարգը, ռեկտորի ընտրությունների ընթացակարգը.

Համալսարանի խորհուրդը ձևավորվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմից, սովորողների (ուսանողներ և ասպիրանտներ) ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև հիմնադրի ու լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներից:

Համալսարանի  խորհուրդը կազմված է 28 անդամից:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը պետք է լինեն պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, որոնք առաջադրվում են կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:

Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներն առաջադրվում են դրանց աշխատողների ընդհանուր ժողովներում, իսկ ֆակուլտետներինը` դրանց խորհրդում: Ֆակուլտետների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների առաջադրած թեկնածուներն ընտրվում են համալասարանի գիտական խորհրդում:

Համալսարանի գործադիր մարմնում նշանակված անձը չի կարող լինել խորհրդի անդամ: Նա իրավունք ունի խորհրդի նիստերին մասնակցելու խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը պետք է լինեն սովորողներ: Համալսարանի խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդները, յուրաքանչյուրից մեկական անդամ` բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող սովորողներից:

Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը ֆակուլտետների առաջադրած սովորողների թեկնածություններից ընտրում է խորհրդի անդամներին, ներկայացնում լիազոր մարմին:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը հիմնադրի ներկայացուցիչներն են, որոնք առաջադրվում են ԱՀ կառավարության կողմից` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից:

Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներն են, որոնք առաջադրվում են կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտներից ճանաչված գործիչներից, ինչպես նաև ճանաչված գործատուներից:

Առաջադրված անձանց թեկնածությունների հիման վրա խորհրդի կազմը, լիազոր մարմնի ներկայացմամբ, հաստատում է ԱՀ Նախագահը:

Համալսարանի խորհուրդը ձևավորվելուց հետո իր կազմից ընտրում է նախագահ և քարտուղար:

Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել նույն բուհում հաստիքային աշխատող (դեկան, ամբիոնի վարիչ, դասախոս): Խորհրդի նախագահը նույն բուհում պահպանում է ժամավճարի սկզբունքով դասախոսելու իրավունքը:

Համալսարանի խորհրդի նախագահը նախապատրաստում է խորհրդի նիստերը, ղեկավարում դրանք, ստորագրում խորհրդի արձանագրությունները և որոշումները, իրականացնում աշխատակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ: Համալսարանի խորհրդի անդամը քվեարկության ժամանակ ունի միայն մեկ ձայնի իրավունք:

Համալսարանի խորհրդի անդամների իրավասությունը նիստերի նախապատրաստման, գումարման, անցկացման, քվեարկության, որոշումների ընդունման, նիստերի արձանագրման կարգը սահմանվում են խորհրդի աշխատակարգով:

Համալսարանի խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն տարին մեկ անգամ:

Համալսարանի խորհրդի նիստերը գումարվում են նրա նախագահի կողմից` սեփական նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև լիազորված պետական մարմնի, համալսարանի ռեկտորի, համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով: Խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով նիստը գումարվում է նախաձեռնողների սահմանած ժամկետում և օրակարգով:

Համալսարանի խորհրդի նիստերը համարվում են իրավազոր, եթե դրանց մասնակցում է  խորհրդի անդամների երկու երրորդը:

Համալսարանի խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե նույն կանոնադրությամբ կամ խորհրդի որոշմամբ այլ բան չի նախատեսվում:

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

                        ՀԻՄՆԱԴԻՐ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ                         

Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյան- Արցախի Հանրապետության  պետական նախարար    

Նարինե Էդուարդի Աղաբալյան-Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և սպորտի նախարար               

Մասիս Սամվելի Մայիլյան-Արցախի Հանրապետության  արտաքին գործերի  նախարար 

 Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան-Արցախի Հանրապետության  էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների   նախարար         

Դավիթ Կիմի Բաբայան-Արցախի Հանրապետության  նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետաշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ       

Սուսաննա Վանյայի Աբրահամյան -Արցախի Հանրապետության  պետական նախարարի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ             

Մանուշ  Մառլեստի Մինասյան- ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ

                               ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԳՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ                              

 Միքայել Բահաթուրի Համբարձումյան- Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ

 Լուսինե Գաչայի Ղարախանյան- Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի մասնագիտական կրթության և գիտության բաժնի վարիչ

 Սամվել Լևոնի Իվանյան- «Բեյզ Մեթըլս» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ      

 Իրա Մավրիկի Թադևոսյան-Ստեփանակերտի թիվ 1 դպրոցի փոխտնօրեն 

Նելլի Սերգեյի Ավանեսյան- «Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն              

Նոննա Բորիսի Պողոսյան-Հայաստանի ամերիկյան  համալսարանի շարունակական  կրթության ԼՂՀ ծրագրի համակարգող  

Նորայր Գևորգի Հովսեփյան-«ԱՀ Հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ  խմբագիր           

                ԱՐՊՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ                      

 Շահեն Վարդանի Այդինյան-Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան   

Հասմիկ Գրիգորի Գալստյան -Կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ    

Իրինա Հովիկի Իշխանյան- Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ  

Հասմիկ Սուրենի Ղազարյան- Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ    

Ռուզաննա Յակովի Մանգասարյան-Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան          

Լուսինե Գեորգիի Մարգարյան- Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան   

Արարատ Վլադիմիրի Վարդանյան-Պատմության  ամբիոնի  պրոֆեսոր      

             

ԱՐՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ                             

Դիանա  Լևոնի Խաչատրյան-Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող     

Անահիտ Մանվելի Մխիթարյան-Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող     

Մարիամ Տիգրանի Գևորգյան - Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող     

Անգելինա Սամվելի Հարությունյան- Բնագիտական ֆակուլտետի  ուսանողուհի      

Մարիաննա Արարատի Զաքարյան-Մանկավարժության և սպորտի  ֆակուլտետի  ուսանողուհի   

Աննա Մավրի Սարգսյան- Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի  ուսանողուհի

Լիլիթ Սուրենի Մարգարյան- Բանասիրական ֆակուլտետի  ուսանողուհի