Արցախի պետական համալսարան

7

Հայագիտական հանդես 7/2016 

6  

Հայագիտական հանդես 6/2015

5

Հայագիտական հանդես 5/2014

4

Հայագիտական հանդես 4/2013

3

Հայագիտական հանդես 3/2012

2

. Հայագիտական հանդես 2/2011

1

. Հայագիտական հանդես 1/2010

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
²
ð
ò
²
Ê
Æ ä
º
î
²
Î
²
Ü Ð
²
Ø
²
È
ê
²
ð
²
Ü
Ð
²
Ú
²
Æ
î
²
Î
²
Ü
à
ô
ê
à
ô
Ø
Ü
²
ê
Æ
ð
à
ô
Â
Ú
à
ô
Ü
Ü
º
ð
вڲ¶Æî²Î²Ü
àôêàôØܲêÆðàôÂÚàôÜܺð
4
 
Þ³åÇÏÇ íñ³
̧³¹Çí³ÝùÇ Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõ ѳñ³í³ÛÇÝ å³ïÇ ÏïÇïáñÝ»ñÇ
ѳñóù³Ý¹³ÏÁ (XIII ¹.)
Íà îáëîæêå
Áàðåëüåô ê
Äàäèâàíê (
XIII
â.)
On the Cover
Bas-relief Kteator 0n the Southern Facade of Dadivanq Monastery's Cathedral
Church (XIII c.)
ò
èòîðîâ íà þæíîì ôàñàäå Ñîáîðíîé öåðêâè ìîíàñòûðÿ
Æ ¶ÆîàôÂÚàôÜ ÐºÔÆܲÎܺðÆ
ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óíáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
²ñäÐ §Ð³Û³·Çï³Ï³Ý ѳݹ»ë¦ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂ
Ò
ÎÐÎÂ
Ò
å
õíè÷å
ñêèå ò
ðåáîâ
àíèÿ ê îôîð
ìëåíèþ ñò
à
òåé, ïðå
äñò
àâ
ëÿåìûõ äëÿ ïó
á
ëèê
àöèè
â íà
ó÷íî
ì æóðíàëå ”Àðìåíîâ
å
ä÷å
ñêèé æóðíàë”.
T
O DA
T
A
OF
AUTHORS
T
echnical requirements to registration of articles represented for the publication in the
scientific magazine "Journal for
Armenian studies".
1.
Ðá¹í³ÍÁ
ϳñáÕ
¿
Ý»ñϳ۳óí»É
ѳۻñ»Ý,
éáõë»ñ»Ý
ϳÙ
³Ý·É»ñ»Ýª
áõݻݳÉáí
ÙÛáõë
Ȗ쇛
É»½áõÝ»ñáí
³Ù÷á÷áõÙ£
2.
Ðá¹í³ÍÇ
Ñ»ï
Ý»ñϳ۳óíáõÙ
¿
³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ýù
ù³Õí³Íù
³ÛÝ
³ÙμÇáÝÇó,
áñï»Õ
ϳï³ñí»É
»õ
ùÝݳñÏí»É
¿
³ß˳ï³ÝùÁ£
3.Ðá¹í³ÍÇ
ëϽμáõÙ
¹ñíáõÙ
¿
í»ñݳ·ÇñÁ
(·É˳ï³é»ñáí),
ѳçáñ¹
ïáÕáõÙª
Ñ»ÕÇݳÏÇ
³ÝáõÝÝ
áõ
³½·³ÝáõÝÁ,
»ññáñ¹
ïáÕáõÙª
·Çï³Ï³Ý
³ëïÇ׳ÝÁ,
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
í³ÛñÁ£
4.
ÐÕáõÙÝ»ñÁ
ïñíáõÙ
»Ý
ÝáõÛÝ
¿çáõÙ£
5.
Ðá¹í³ÍÇ
ͳí³ÉÁ
ãå»ïù
¿
·»ñ³½³ÝóÇ
10
¿çÁ£
6.
î»ùëïÇ
Éáõë³ÝóùÝ»ñÁª
25
ÙÙ£
7.
Þ³ñí³ÍùÇ
ï³é³ï»ë³ÏÁ.
ѳۻñ»Ýª
Arial
Armenian
,
³Ý·É»ñ»Ý
»õ
éáõë»ñ»Ýª
T
imes
New
Roman£
ÐÇÙݳϳÝ
ï³é³ã³÷Áª
1
1,
ÙÇçïáÕ³ÛÇÝ
ÇÝï»ñí³ÉÁª
1.15,
å³ñμ»ñáõÃÛ³Ý
ËáñùÁ
0.5
ÙÙ£
8.
Ðá¹í³ÍÁ
ëïáñ³·ñíáõÙ
¿
μáÉáñ
ѳٳѻÕÇݳÏÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó£
1.
Ïðèíèìàþ
ò
ñÿ ñò
à
òüè íà àð
ìÿíñê
î
ì, ð
óññê
î
ì èëè àíã
ëèéñê
î
ì, ïðè íàëè÷èè ðå
çþ
ìå íà äâ
óõ î
ñò
àëüíûõ
ÿçûê
àõ.
2.
Ê ñò
à
òüå ïðèëàãàåò
ñÿ ðåê
î
ìåíäàöèÿ ê ïó
á
ëèê
àöèè (âûïèñê
à èç ïðî
ò
îê
î
ëà çàñ
å
äàíèÿ) ê
àôå
äðû, â
ê
î
ò
îðîé âûïî
ëíÿëàñü è îáñ
ó
æäàëàñü ðàáîòà.
3. Çàã
î
ëîâîê ñòà
òüè íàáèðàåò
ñÿ çàã
ëàâíûìè á
óêâ
àìè, íà ñëå
äóþùåé ñò
ðîê
å ôàìèëèÿ è èíèöèàëû
àâ
ò
îðà, íà ò
ðåòüåé ñò
ðîê
å ó÷åíàÿ ñòåïåíü, îá
ëàñòü íà
óêè.
4.
Ñíî
ñêè äàþ
ò
ñÿ íà ò
îé æ
å ñò
ðîê
å.
5.
Îáúåì ñòàòüè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10
ñòðàíèö.
6.
Ïàðàìåò
ðû ñò
ðàíèöû: ïî
ëÿ ñâåðõ
ó
, ñíèç
ó
, ñïðàâ
à, ñëåâ
à ïî 25 ìì.
7.
Øðèôò àð
ì.
Arial
Armenian, ð
óññê., àíã
ë. -T
imes New Roman: Ì
åæäóñò
ðî
÷íî
å ðàññò
î
ÿíèå 1.15
èíòåðâ
àë, ê
åã
ëü 1
1 pt
.
Îò
ñò
óï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàö) 0.5 ìì.
8.
Ñ
ò
à
òüÿ ïî
äïèñûâ
àåò
ñÿ âñåìè àâ
ò
îðàìè.
1.
Articles on
Armenian, Russian or English, in the presence of the summary in two other languages are
accepted.
2.
T
o
article
the
recommendation
to
the
publication
(an
extract
from
the
protocol
of
session)
from
chairs
in
which
work
was
carried
out
and
discussed
have
to
be
attached.
3.
The
heading
of
article
is
gathered
by
capital
letters,
on
the
next
line
a
surname
and
initials
of
the
author
,
on
the
third
line
a
scientific
degree,
science
area.
4. Footnotes are given on the same line.
5.
The volume of article shouldn't exceed 10 pages.
6. Page setup: weeding from above, from below
, on the right, at the left on 25 mm.
7. Font. for
Armenian
Arial
Armenian: for Russian, English -
T
imes New Roman: Interlinear distance 1.15
interval, a size of 1
1 pt. Space of the first line (paragraph) 0.5 mm.
8.
Article is signed by all authors.