Արցախի պետական համալսարան

«Արցախի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ին հավատարմագրման հանձնաժողովի 2021թ. հոկտեմբերի 22-ի N60 որոշմամբ շնորհվել է ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ` 4 տարի ժամկետով

 

 

ԱրՊՀ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն

 

Բանասիրական ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Բնագիտական ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Բակալավրիատի  ՄԿԾ-ի լիցենզիա 

Մագիստրատուրայի ՄԿԾ-ի լիցինզիա

Բակալավրի կրթական ծրագրերով գործունեության լիցենզիա

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով գործունեության լիցենզիա

ԱրՊՀ ռեկտոր Մ. Մինասյանի գործունեության ծրագիր

Հավելված 2.1 

Հավելված 2.2

Հավելված 2.3 

Հավելված 2.4 

Հավելված 2.5 

Հավելված 2.6

Հավելված 2.7

Հավելված 2.8.1

Հավելված 2.8.2

Հավելված 2.8.3

Հավելված 2.8.4

Հավելված 2.9.1

Հավելված 2.9.2

 

 

ԱրՊՀ կառուցվածքային սխեմա 

 

ԱրՊՀ ռազմավարական ծրագիր

 

ԱրՊՀ 2019-2023թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան

 

ԱրՊՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2014-2018) 

 

KAZM-VORAK

ԱրՊՀ որակի ապահովման ձեռնարկ