Արցախի պետական համալսարան

02ՓՈՐՁՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

(վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ)

Բաժնի պետ` Անուշ Վաչագանի Հայրապետյան

 

Փորձուսուցման բաժինը պայմաններ է ստեղծում ուսանողների ինքնակատարելագործման և ինքնահաստատման, նրանց տեսական գիտելիքների խորացման, ամրապնդման և ընդլայնման համար, նպաստում է մասնագիտական հմտությունների ձևավորմանը: 

Փորձուսուցման բաժինը կազմում է տվյալ ուսումնական տարվա համար փորձուսուցման գրաֆիկ, կազմակերպում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններով նախատեսված՝ մանկավարժական, ուսումնական, արտադրական և գիտամանկավարժական փորձուսուցումները:

Ուսանողների հետ անց է կացնում կողմնորոշիչ և ամփոփիչ կոնֆերանսներ, ժողովներ, հանդիպումներ ղեկավար-մեթոդիստների հետ, հարցում փորձուսուցման գործընթացի վերաբերյալ: 

Բաժինը կազմում է ուսումնական (դաշտային) փորձուսուցումների երթուղիների գրաֆիկը:

Վերահսկում է փորձուսուցման գործընթացը:

Կապեր է հաստատում փորձուսուցման վայրերի և հենքային դպրոցների հետ:

Հեռ.՝ +37447940443172

Էլ. փոստ՝ anushharutyunyan00@mail.ru

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ) ՕՐԱԳԻՐ