Արցախի պետական համալսարան

Դ Ա Ս Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

1-ին ԿԻՍԱՄՅԱԿ