Գրքեր մայր բուհի համար

20.09

2011

There are no translations available.

     Արցախի պետական համալսարանը օրերս մեծ նվեր ստացավ ` գրքերի ավելի քան 80 կտորից բաղկացած հավաքածու, որի մեջ ընդգրկված են Վերածննդի շրջանից մինչև 20-րդ դարի նկարիչները` յուրաքանչյուրն առանձին գրքով:

Read more...
 
ԱրՊՀ-ի հյուրն էր Վիկտոր Կոնոպլյովը

16.09

2011

There are no translations available.

    Սեպտեմբերի 15-ին ԱրՊՀ-ն հյուրընկալեց ռուս բանաստեղծ Վիկտոր Կոնոպլյովին:

Read more...
 
Հանդիպում ԱրՊՀ դահլիճում

12.09

2011

There are no translations available.

Սեպտեմբերի իննին ԱրՊՀ դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածու Ս.Ա. Գրիգորյանի հետ:

Read more...
 
Միջոցառում` նվիրված ԼՂՀ անկախության օրվան

05.09

2011

There are no translations available.

     Սեպտեմբերի մեկին ԱրՊՀ դահլիճում կայացավ միջոցառում(դաս)` նվիրված ԼՂՀ անկախության օրվան:

Read more...
 
Գլխավոր

01.09

2011

There are no translations available.

²ðäÐ èºÎîàðÆ ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 2013 Âì²Î²ÜÆ î²ðºØàôîÆ Î²ä²ÎòàôÂڲش` àôÔÔì²Ì ´àÈàð вزÈê²ð²Ü²Î²ÜܺðÆÜ

гñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ, ëÇñ»ÉÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ,

³í³ñïÇÝ ¿ Ùáï»ÝáõÙ 2012 -Á: ºíë Ù»Ï-»ñÏáõ ûñ, ¨ Ù»Ýù ϹÇÙ³íáñ»Ýù Ýáñ` 2013 Ãí³Ï³ÝÁ, áñÁ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÏÉÇÝÇ 44-ñ¹Á: ²Ù³ÝáñÝ, ÇѳñÏ», Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ù³ÝÇ áñ Ýáñ ï³ñí³ ß»ÙÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù ÙÇßï ¿É ³Ï³Ù³ ÙïáñáõÙ ¿ ³ÝóÝáÕ ï³ñí³ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ·³ÉÇù ï³ñí³ ³ÛÝ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóáí Ùï³¹Çñ ¿ å³Ñå³Ý»É ³Û¹ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ¨ µ³ó³é»É ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: î³ñÇÝ Ý߳ݳíáñ ¿ñ Ýñ³Ýáí, áñ ½·³ÉÇáñ»Ý ³Ùñ³åݹí»É ¿ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³Ý, Ýáñ³·áõÛÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí µ³ñÓñ³ó»É ¿ áõëÙ³Ý áñ³ÏÁ, ³ñ¹Ûáõݳí»ïáñ»Ý ÉáõÍí»É »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ:

Ø»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»Í ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ë³ËáëÇ, ³ß˳ïáÕÇ, áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ù³ÝáñÁ ϳñ¨áñ ¿ ݳ¨ Ýñ³Ýáí, áñ ³Ñ³ ³ñ¹»Ý ³í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ï³ëݳÙÛ³Ï ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý áõÝ»Ýáõ٠ѳñ³½³ï ²ñó³ËÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý áõ ѻﳷ³ ϳÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç í³Õ»ÙÇ ÇÕÓ»ñÇ áõ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 25 ï³ñÇ ³é³ç` 1988Ã. ÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ, ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï` Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ, áõë³ÝáÕÝ»ñÝ áõ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ µáÕáùÇ óáõÛó ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ¹³ñÓ³í ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ²ñó³ËÛ³Ý ÷áõÉÇ Ù»ÏݳϻïÁ: гٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ áõ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³ÝÓÝíÇñ³µ³ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ý³¨ ²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³å³Ûù³ñÇÝ, ó³íáù, Ýñ³ÝóÇó 72-Á ¹³ñÓ³Ý Ñ³í»ñÅÇ ×³Ù÷áñ¹Ý»ñ áõ µ³Ëï ãáõÝ»ó³Ý ï»ëÝ»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ³í³ñïÁ:

гí»ñÅ ÷³éù Ù»ñ ݳѳï³Ïí³Í µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:

²Ûëûñ ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, ³é³ç³¹ñí³Í ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ áõ í×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñݳñ³íáñ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ ¿` سÛñ µáõÑÇ í³ñϳÝÇßÁ µ³ñÓñ å³Ñ»Éáõ, Ù»ñ »ñÏñáõÙ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÛ³É Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí ß³ñáõݳϳµ³ñ ѳٳÉñ»Éáõ ѳٳñ:        

ÂáõÛÉ ïí»ù ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ¨ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ÏáÕÙÇó ëñï³Ýó ßÝáñѳíáñ»É ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µáÉáñ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ` Ýáñ ï³ñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ ó³ÝÏ³Ý³É Ýáñ³Ýáñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëÙ³Ý Ù»ç, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ·Çï³Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:

 ²ñäРջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ ÉdzÑáõÛë ¿, áñ 2013Ã.-Á ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³éѳë³ñ³Ï` µáÉáñ ѳÛÏ³Ï³Ý ûç³ËÝ»ñÇÝ, ϵ»ñÇ »ñϳñ ëå³ëí³Í ϳÛáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, µ³ñ»Ï»óÇÏ ÏÛ³Ýù áõ »ñ³ß˳íáñí³Í ϳÛáõÝ ³å³·³:

ÞÝáñѳíáñ ²Ù³Ýáñ ¨ êáõñµ ÍÝáõݹ:

 
Միջազգային գիտաժողով

19.07

2011

There are no translations available.

  

     Հուլիսի 15-ին Ստեփանակերտում ավարտվեց Երևանում մեկնարկած և Արցախում իր շարունակությունը գտած ՙԴինամիկ համակարգեր, ոչ գծային վերլուծություն և դրանց կիրառումները՚ թեմայով միջազգային գիտաժողովը:

Read more...
 
Երդման հանդիսավոր արարողությունը

07.06

2011

There are no translations available.

      Հունիսի 7-ին տեղի ունեցավ Արցախի պետական համալսարանի քիմկենսաբանական ֆակուլտետի ստոմատոլոգիայի ամբիոնի շրջանավարտների երդման հանդիսավոր արարողությունը ,որին ներկա էին ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը, առողջապահության նախարար Սերգեյ Մովսեսյանը, մշակույթի և երիտասարդութան հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ավարտական կուրսի ուսանողների ծնողներ, հյուրեր:

Read more...
 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցը ԱրՊՀ

05.04

2011

There are no translations available.

     Անցած շաբաթավերջին աշխատանքային այցով Արցախում էր գտնվում ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը:

Read more...
 
ԱրՊՀ ռեկտոր Ստեփան Դադայանը խոսեց արված և գալիք գործընթացի մասին

20.01

2011

There are no translations available.

       2010 տարին մեզանից յուրաքանչյուրի համար տարբեր կերպ է դասավորվել. ոմանց ժպտացել է երկար ու սպասված հաջողությունը,որոշները բախվել են իրենց համար անկանխատեսելի հանգամանքների, մյուսների համար էլ 2010-ը անձնական, ծառայողական կյանքում էական փոփոխություն չի մտցրել: Մայր բուհը ոչ միայն որոշակի աշխատանք է տարել կրթության ու դաստիարակության, գիտելիքների ձեռքբերման գործում, այլև միջազգային գիտական կազմակերպությունների հետ համագործակցության լուրջ քայլեր է արել, որի նպատակը բուհը գիտության աշխարհում տեղի ունեցող նշանակալից գործընթացներին ինտեգրելն է: 2009-2010 ուսումնական տարում համալսարանում սովորում էր 4017 ուսանող` շուրջ 30 մասնագիտությամբ, որից 2459-ը` առկա, իսկ 1558-ը` հեռակա բաժնում: Պետպատվերի շրջանակներում սովորում էր 813 հոգի: Մագիստրոսական ուսուցմամբ ընդգրկված է 394 մագիստրանտ` 32 մասնագիտությամբ, որից 201-ը` պետպատվերի համակարգում, 193-ը` վճարովի:

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>

QUESTION ANSWER