Հանդիպում ՀՀ վարչապետի հետ

01.10

2011

Հոկտեմբերի 1-ին ԱրՊՀ -ում տեղի ունեցավ հանդիպում ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ:

Մանրամասն...
 
Միջազգային գիտաժողով Արցախի պետհամալսարանում

24.09

2011

Սեպտեմբերի 23-ին ԱրՊՀ-ն հյուրընկալել է հերթական միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին:

Մանրամասն...
 
Գրքեր մայր բուհի համար

20.09

2011

     Արցախի պետական համալսարանը օրերս մեծ նվեր ստացավ ` գրքերի ավելի քան 80 կտորից բաղկացած հավաքածու, որի մեջ ընդգրկված են Վերածննդի շրջանից մինչև 20-րդ դարի նկարիչները` յուրաքանչյուրն առանձին գրքով:

Մանրամասն...
 
ԱրՊՀ-ի հյուրն էր Վիկտոր Կոնոպլյովը

16.09

2011

000   111

Սեպտեմբերի 15-ին ԱրՊՀ-ն հյուրընկալեց ռուս բանաստեղծ Վիկտոր Կոնոպլյովին: Աշոտ Բեգլարյանի և Վիկտոր Կոնոպլյովի ստեղծագործական ընկերությունը մի քանի տարի անց վերածվեց իսկական բարեկամության: Ռուս պոետը դարձավ Բրյուսովի, Գորոդեցկու, Կիմ Բախշիի լավագույն ավանդույթների կրողը:

Մանրամասն...
 
Հանդիպում ԱրՊՀ դահլիճում

12.09

2011

Սեպտեմբերի 9-ին ԱրՊՀ դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածու Ս.Ա.Գրիգորյանի հետ:

Մանրամասն...
 
Միջոցառում` նվիրված ԼՂՀ անկախության օրվան

02.09

2011

DSC00654

 

 

 

 

 

 

 

Սեպտեմբերի 1-ին ԱրՊՀ դահլիճում կայացավ արիության դաս` նվիրված ԼՂՀ անկախության օրվան:

Մանրամասն...
 
Գլխավոր

01.09

2011

²ðäÐ èºÎîàðÆ ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 2013 Âì²Î²ÜÆ î²ðºØàôîÆ Î²ä²ÎòàôÂڲش` àôÔÔì²Ì ´àÈàð вزÈê²ð²Ü²Î²ÜܺðÆÜ

гñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ, ëÇñ»ÉÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ,

³í³ñïÇÝ ¿ Ùáï»ÝáõÙ 2012 -Á: ºíë Ù»Ï-»ñÏáõ ûñ, ¨ Ù»Ýù ϹÇÙ³íáñ»Ýù Ýáñ` 2013 Ãí³Ï³ÝÁ, áñÁ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÏÉÇÝÇ 44-ñ¹Á: ²Ù³ÝáñÝ, ÇѳñÏ», Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ù³ÝÇ áñ Ýáñ ï³ñí³ ß»ÙÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù ÙÇßï ¿É ³Ï³Ù³ ÙïáñáõÙ ¿ ³ÝóÝáÕ ï³ñí³ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ·³ÉÇù ï³ñí³ ³ÛÝ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóáí Ùï³¹Çñ ¿ å³Ñå³Ý»É ³Û¹ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ¨ µ³ó³é»É ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: î³ñÇÝ Ý߳ݳíáñ ¿ñ Ýñ³Ýáí, áñ ½·³ÉÇáñ»Ý ³Ùñ³åݹí»É ¿ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³Ý, Ýáñ³·áõÛÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí µ³ñÓñ³ó»É ¿ áõëÙ³Ý áñ³ÏÁ, ³ñ¹Ûáõݳí»ïáñ»Ý ÉáõÍí»É »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ:

Ø»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»Í ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ë³ËáëÇ, ³ß˳ïáÕÇ, áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ù³ÝáñÁ ϳñ¨áñ ¿ ݳ¨ Ýñ³Ýáí, áñ ³Ñ³ ³ñ¹»Ý ³í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ï³ëݳÙÛ³Ï ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý áõÝ»Ýáõ٠ѳñ³½³ï ²ñó³ËÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý áõ ѻﳷ³ ϳÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç í³Õ»ÙÇ ÇÕÓ»ñÇ áõ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 25 ï³ñÇ ³é³ç` 1988Ã. ÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ, ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï` Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ, áõë³ÝáÕÝ»ñÝ áõ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ µáÕáùÇ óáõÛó ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ¹³ñÓ³í ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ²ñó³ËÛ³Ý ÷áõÉÇ Ù»ÏݳϻïÁ: гٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ áõ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³ÝÓÝíÇñ³µ³ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ý³¨ ²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³å³Ûù³ñÇÝ, ó³íáù, Ýñ³ÝóÇó 72-Á ¹³ñÓ³Ý Ñ³í»ñÅÇ ×³Ù÷áñ¹Ý»ñ áõ µ³Ëï ãáõÝ»ó³Ý ï»ëÝ»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ³í³ñïÁ:

гí»ñÅ ÷³éù Ù»ñ ݳѳï³Ïí³Í µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:

²Ûëûñ ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, ³é³ç³¹ñí³Í ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ áõ í×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñݳñ³íáñ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ ¿` سÛñ µáõÑÇ í³ñϳÝÇßÁ µ³ñÓñ å³Ñ»Éáõ, Ù»ñ »ñÏñáõÙ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÛ³É Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí ß³ñáõݳϳµ³ñ ѳٳÉñ»Éáõ ѳٳñ:        

ÂáõÛÉ ïí»ù ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ¨ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ÏáÕÙÇó ëñï³Ýó ßÝáñѳíáñ»É ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µáÉáñ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ` Ýáñ ï³ñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ ó³ÝÏ³Ý³É Ýáñ³Ýáñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëÙ³Ý Ù»ç, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ·Çï³Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:

 ²ñäРջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ ÉdzÑáõÛë ¿, áñ 2013Ã.-Á ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³éѳë³ñ³Ï` µáÉáñ ѳÛÏ³Ï³Ý ûç³ËÝ»ñÇÝ, ϵ»ñÇ »ñϳñ ëå³ëí³Í ϳÛáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, µ³ñ»Ï»óÇÏ ÏÛ³Ýù áõ »ñ³ß˳íáñí³Í ϳÛáõÝ ³å³·³:

ÞÝáñѳíáñ ²Ù³Ýáñ ¨ êáõñµ ÍÝáõݹ:

 
Միջազգային գիտաժողով

19.07

2011

  

     Հուլիսի 15-ին Ստեփանակերտում ավարտվեց Երևանում մեկնարկած և Արցախում իր շարունակությունը գտած ՙԴինամիկ համակարգեր, ոչ գծային վերլուծություն և դրանց կիրառումները՚ թեմայով միջազգային գիտաժողովը:

Մանրամասն...
 
Երդման հանդիսավոր արարողությունը

07.06

2011

      Հունիսի 7-ին տեղի ունեցավ Արցախի պետական համալսարանի քիմկենսաբանական ֆակուլտետի ստոմատոլոգիայի ամբիոնի շրջանավարտների երդման հանդիսավոր արարողությունը ,որին ներկա էին ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը, առողջապահության նախարար Սերգեյ Մովսեսյանը, մշակույթի և երիտասարդութան հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ավարտական կուրսի ուսանողների ծնողներ, հյուրեր:

Մանրամասն...
 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցը ԱրՊՀ

05.04

2011

     Անցած շաբաթավերջին աշխատանքային այցով Արցախում էր գտնվում ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը:

Մանրամասն...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > >>