Книги для Арцахского государственного университета

20.09

2011

    На днях Арцахский государственный университет получил подарок, собрание книг известных художников от эпохи Возрождения до 20-го века. 

Подробнее...
 
Гость АрГУ Виктор Коноплев

16.09

2011

15-ого сентября гостем АрГУ был русский поэт Виктор Коноплев.

Подробнее...
 
Встреча в актовом зале АрГУ

12.09

2011

9-ого сентября в актовом зале АрГУ состоялась встреча с кондидатом в мэры города Степанакерта С.А.Григоряном.

Подробнее...
 
Мероприятие посвященное дню независимости НКР

02.09

2011

      1-ого сентября в актовом зале АрГУ состоялось мероприятие посвященное дню независимости НКР.

Подробнее...
 
Գլխավոր

01.09

2011

There are no translations available.

²ðäÐ èºÎîàðÆ ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 2013 Âì²Î²ÜÆ î²ðºØàôîÆ Î²ä²ÎòàôÂڲش` àôÔÔì²Ì ´àÈàð вزÈê²ð²Ü²Î²ÜܺðÆÜ

гñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ, ëÇñ»ÉÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ,

³í³ñïÇÝ ¿ Ùáï»ÝáõÙ 2012 -Á: ºíë Ù»Ï-»ñÏáõ ûñ, ¨ Ù»Ýù ϹÇÙ³íáñ»Ýù Ýáñ` 2013 Ãí³Ï³ÝÁ, áñÁ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÏÉÇÝÇ 44-ñ¹Á: ²Ù³ÝáñÝ, ÇѳñÏ», Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ù³ÝÇ áñ Ýáñ ï³ñí³ ß»ÙÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù ÙÇßï ¿É ³Ï³Ù³ ÙïáñáõÙ ¿ ³ÝóÝáÕ ï³ñí³ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ·³ÉÇù ï³ñí³ ³ÛÝ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóáí Ùï³¹Çñ ¿ å³Ñå³Ý»É ³Û¹ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ¨ µ³ó³é»É ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: î³ñÇÝ Ý߳ݳíáñ ¿ñ Ýñ³Ýáí, áñ ½·³ÉÇáñ»Ý ³Ùñ³åݹí»É ¿ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³Ý, Ýáñ³·áõÛÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí µ³ñÓñ³ó»É ¿ áõëÙ³Ý áñ³ÏÁ, ³ñ¹Ûáõݳí»ïáñ»Ý ÉáõÍí»É »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ:

Ø»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»Í ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ë³ËáëÇ, ³ß˳ïáÕÇ, áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ù³ÝáñÁ ϳñ¨áñ ¿ ݳ¨ Ýñ³Ýáí, áñ ³Ñ³ ³ñ¹»Ý ³í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ï³ëݳÙÛ³Ï ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý áõÝ»Ýáõ٠ѳñ³½³ï ²ñó³ËÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý áõ ѻﳷ³ ϳÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç í³Õ»ÙÇ ÇÕÓ»ñÇ áõ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 25 ï³ñÇ ³é³ç` 1988Ã. ÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ, ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï` Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ, áõë³ÝáÕÝ»ñÝ áõ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ µáÕáùÇ óáõÛó ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ¹³ñÓ³í ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ²ñó³ËÛ³Ý ÷áõÉÇ Ù»ÏݳϻïÁ: гٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ áõ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³ÝÓÝíÇñ³µ³ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ý³¨ ²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³å³Ûù³ñÇÝ, ó³íáù, Ýñ³ÝóÇó 72-Á ¹³ñÓ³Ý Ñ³í»ñÅÇ ×³Ù÷áñ¹Ý»ñ áõ µ³Ëï ãáõÝ»ó³Ý ï»ëÝ»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ³í³ñïÁ:

гí»ñÅ ÷³éù Ù»ñ ݳѳï³Ïí³Í µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:

²Ûëûñ ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, ³é³ç³¹ñí³Í ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ áõ í×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñݳñ³íáñ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ ¿` سÛñ µáõÑÇ í³ñϳÝÇßÁ µ³ñÓñ å³Ñ»Éáõ, Ù»ñ »ñÏñáõÙ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÛ³É Ù³ëݳ·»ïÝ»ñáí ß³ñáõݳϳµ³ñ ѳٳÉñ»Éáõ ѳٳñ:        

ÂáõÛÉ ïí»ù ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ¨ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ÏáÕÙÇó ëñï³Ýó ßÝáñѳíáñ»É ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µáÉáñ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ` Ýáñ ï³ñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ ó³ÝÏ³Ý³É Ýáñ³Ýáñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëÙ³Ý Ù»ç, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ·Çï³Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:

 ²ñäРջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ ÉdzÑáõÛë ¿, áñ 2013Ã.-Á ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³éѳë³ñ³Ï` µáÉáñ ѳÛÏ³Ï³Ý ûç³ËÝ»ñÇÝ, ϵ»ñÇ »ñϳñ ëå³ëí³Í ϳÛáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, µ³ñ»Ï»óÇÏ ÏÛ³Ýù áõ »ñ³ß˳íáñí³Í ϳÛáõÝ ³å³·³:

ÞÝáñѳíáñ ²Ù³Ýáñ ¨ êáõñµ ÍÝáõݹ:

 
“Динамические системы, их анализ и применение” международная научная конференция

19.07

2011

       15-го июля в г. Степанакерте завершилась  международная научная конференция “Динамические системы, их анализ и применение”, которая стартовала в г. Ереване.

Подробнее...
 
Торжественная церемония присяги

07.06

2011

      7-го июня в Арцахском государственном университете прошла торжественная церемония присяги студентов 5-го курса химикобиологического факультета,

Подробнее...
 
Министр науки и образования Армении Армен Ашотян посетил АрГУ

05.04

2011

     На прошлой неделе с рабочей поездкой в Арцах приехал  министр науки и образования Армении Армен Ашотян. 

Подробнее...
 
Ректор АрГУ говорит о сделанном и о дальнейших планах

20.01

2011

       2010г был для всех нас разным, но мы не только продвинулись в развитии культуры и приобретении знаний, но и сотрудничали с разными научными организациями.

Подробнее...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 > >>