One more visit of A. Ashotyan to ArSU

23.03

2015

ashotyanash 1

 On March 23 the Minister of Education and Science of RA A. Ashotyan held a meeting with responsible persons in the sphere of science and education and students in ArSU.

Read more...
 
Հայտարարություն

18.03

2015

There are no translations available.

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

N

Ֆակուլտետ

Ամբիոն

վարիչ

1.

Ֆիզիկամաթեմատիկական

Մաթեմատիկայի

1

 

 

Ընդհանուր կիրառական ֆիզիկայի

 

1

2.

Քիմիա և կենսաբանության

Աշխարհագրության ամբիոն

 

1

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç N12È áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ/ ÙÇÝ㨠ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ապրիլի 9-Á:

 
ԳԱՂՏՆԻՔ ԼԻՆԵԼ ՉԻ ԿԱՐՈՂ…

17.03

2015

There are no translations available.

 \444 2121212121

Մարտի 17-ին ԱրՊՀ մի խումբ ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպում է ունեցել ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պետ Ս. Շահվերդյանը:

Read more...
 
"To be Sergey Abramyan's compatriot is a great honor to everyone." A. Sargsyan

16.03

2015

IMAG0448   IMAG0464

      This year village Toumi of the Gadrut district celebrates the 90 anniversary of the compatriot,  Armenian linguist, Doctor of Philology, academician Sergey Abrahamyan.

Read more...
 
Students of Economical and Law department in the Government of NKR

14.03

2015

3889 b

On March 12 in the building of the government of NKR there the meeting of the prime minister of NKR Ara Haroutyunyan with the group of students and teachers of economical and law department headed by the rector M. Minasyan took place. 

Read more...
 
The Minister of Science and Education of NKR in ArSU

12.03

2015

asryan

On March 12 the management of the students and teachers of the faculty of Physical and Mathematical Sciences  met the Minister of Science and Education of NKR S. Asryan.

Read more...
 
God was Wise When He Created Woman

12.03

2015

SAM 1915     SAM 1922

On March 11 students of faculty of the Armenian language and Literature of Foreign languages congratulated women on their  holiday with a concert program.

Read more...
 
Literary action in ArSU library

12.03

2015

111112

On March 12 the literary action devoted to the 65 anniversary of literary activity and the 85 anniversary  of the doctor of Philology, Professor, honored worker of sciences, poet S. Khanyan passed in ARGU library.

Read more...
 
Forever young and eternally live

07.03

2015

SAM 1891 SAM 1890

 SAM 1888 SAM 1893

On March 6 the faculty of the Armenian language and literature and foreign languages of ArSU organized the literary and musical concert devoted to the 200 anniversary M. Yu. Lermontov.

Read more...
 
Intellectual Game in the Faculty of Physical and Mathematical Sciences

05.03

2015

 SAM 1883SAM 1877

On March 5, at the initiative of the methodologist of department of work with students, to public relations and journalism L. Grigoryan, in the faculty of physical and mathematical sciences of ArSU an intellectual game in which first-year students took part was organized.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>