ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

07.08

2015

There are no translations available.


Ս.թ. օգոստոսի 1- 25-ը ընդունվում են  2015-16 ուս.տարում ԱրՊՀ հանրակացարանում բնակվելու համար ուսանողների դիմումները  (ՈւՀՏԱ ՀԿ և Լ բաժին, ԱրՊՀ վարչական շենք, 3 հարկ) Սահմանված կանոնակարգի պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կայքեջում` Նորմատիվ փաստաթղթեր - Կանոնադրություն և կանոնակարգեր բաժնում: 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

04.08

2015

There are no translations available.

Արցախի պետական համալսարանը ս.թ. հուլիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 31-ը կազմակերպում է 2015-16 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

1.

Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

2.

Ֆիզիկա

3.

Քիմիա, կենսաբանություն

4.

Աշխարհագրություն

5.

Հոգեբանություն

6.

Պատմություն

7.

Իրավագիտություն

8.

Հայոց լեզու և գրականություն

9.

Ռուսաց լեզու և գրականություն

10.

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

11.

Մանկավարժություն և մեթոդիկա /տարրական կրթության/

12.

Տնտեսագիտության տեսություն

13.

14.

Էլեկտրաէներգետիկա

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը օգոստոսի   15-ն է: Դիմորդները  պարտավոր են ներկայացնել

  1. 1.միջնակարգ կրթության ատեստատը, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը (բնօրինակը),
  2. 2.6 լուսանկար (3X4 սմ չափսի)
  3. 3.անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական),
  4. 4.զինվորական գրքույկ և (կամ) զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,
  5. 5.սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք (առկայության դեպքում),
  6. 6.միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ (առկայության դեպքում):

Ընդունելության քննությունները կկազմակերպվեն ԱրՊՀ-ում` օգոստոսի 17-ից մինչև 31-ը ընկած ժամանակահատվածում` ըստ հաստատված ժամանակացույցի:

 Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 0479 94 91 50 հեռախոսահամարին, կամ դիմել ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողով, ք. Ստեփանակերտ, Մխիթար Գոշի 5 հասցեով: 

 
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

09.07

2015

There are no translations available.

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ

 

N

Ֆակուլտետ

Դեկան

 

1.

Բնագիտական

1

 

 

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç N10È áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ/ ÙÇÝ㨠ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 9-Á:

 

 
 
Բազե 2015

01.07

2015

There are no translations available.

39de457ca3da7b5a517827b5f00686ab

 

Սույն թվականի օգոստոսի 17-ից 23-ը Ծաղկաձորում անց է կացվելու <<Բազե 2015>> երիտասարդական հավաքը, որի ընթացքում Հայաստանի, Արցախի  և սփյուռքի 18-30 տարեկան երիտասարդները  կանցկացնեն մարզական, մշակութային և այլ մրցություններով լի օրեր: Երիտասարդական հավաքի կազմում չեն կարող  ընդգրկվել 2010-2014թթ. հավաքների մասնակիցները:

Ցանկացողները կարող են  հավաստել մասնակցությունը մինչև հուլիսի 10-ը` դիմելով ՈՒՀՏԱ, ՀԿ և Լ բաժին  (ուսանողական տոմս, 3x4 չափսի 1 լուսանկար)

 

 
 
Девиз, которым руководствуюсь в работе – “Обеспечение качества”. В.Аванесян

29.06

2015

 

DSC00182

 

-Г-н Аванесян, за год, что Вы занимаете должность проректора по научной работе и международным связям, с какими вопросами Вам пришлось столкнуться,  какими видите пути их разрешения?

-То, что проблемы существуют, и они многочисленны, не оставляет сомнений.  Однако надо отметить, что нынешний год во многом был годом наблюдений, на основе которых делаются выводы и разрабатываются варианты решения проблем и конкретные предложения.

Подробнее...
 
«Знание – общенациональная ценность». М.Минасян

26.06

2015

diplom

Выпускная квалификационная магистерская работа  - это второй заключительный этап  высшего квалификационного образования, который определяет не только академическую подготовленность будущего специалиста, но также его профессиональные возможности в выбранной им области.

Подробнее...
 
Состоялось очередное заседание Ученого совета

23.06

2015

gitxorhurd gitakan xorhurd 

23 июня состоялось заседание Ученого совета АрГУ, на котором рассматривалось 7 основных вопросов.

Подробнее...
 
Практика - важная составляющая профессионального образования

19.06

2015

Практика считается одним из компонентов профессионального обучения, который позволяет создать непосредственную связь между теоретической подготовкой обучаемого и его будущей профессиональной деятельностью.

Подробнее...
 
Президент вручил ценные подарки и денежное вознаграждение выпускникам АрГУ, получившим дипломы с отличием

18.06

2015

20865

    18 июня президент Арцахской республики Бако Саакян встретился с  участниками и обладателями призовых мест и сертификатов  финального тура школьных предметных олимпиад  2014-2015 учебного года в РА и группой студентов АрГУ, окончивших университет с отличием.

Подробнее...
 
«В АрГУ сотрудничество воспринимается как залог развития». М.Минасян

16.06

2015

asulis mamlo asulis

16 июня проходила пресс-конференция ректора АрГУ Мануш Минасян, посвященная деловому визиту делегации АрГУ в Бельгию 7-10 июня с.г.

Подробнее...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>