OUR FORMER GRADUATES VISITED US TODAY!

04.08

2017

 

2063   2052617

205253   205971

On October 4, 2017 a group of former graduates of the Artsakh State University made a visit to ArSU.

Read more...
 
GARO GHAZARYAN VISITED ARSU

19.07

2017

 

11

On July 19, 2017 Attorney at Law Garo Ghazaryan had a meeting with Rector M. Minasyan. The meeting was also attended by R. Arstamyan, Head of the Department of Law, and T. Gevorgyan, lecturer of the Department.

Read more...
 
ԱՐՊՀ-ՈՒՄ ՀԱՇՎԵԳՐՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ 371-Ն ԵՆ

19.07

2017

There are no translations available.

 

19665327

ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովում ս.թ. մայիսի 5-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ կազմակերպվել է դիմորդների հայտագրում: Ընդամենը հայտագրվել են 491 դիմորդ: Ընդհանուր առմամբ 2017թ. հայտագրված դիմորդների քանակը 2016թ. համեմատությամբ նվազել է 21.8%-ով:

Read more...
 
A MEETING IN ARSU

19.07

2017

 

11

Recently ArSU hosted a meeting with Nina Iskandaryan, the Head of Curriculum at the Caucasus Institute. The meeting was also attended by Masis Mayilyan, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Artsakh Republic.

Read more...
 
AN EXCURSION TO TATEV MONASTERY

01.07

2017

 

1970197   19601217

198752   1959872

The Artsakh State University and the Ministry of Culture and Youth Affairs of Artsakh Republic jointly organized an excursion for ArSU students.

Read more...
 
THE CONFERENCE “ISSUES AND PROSPECTS OF HIGHER EDUCATION” KICKED OFF

28.06

2017

 

IMG 7077v   IMG 7212y

IMG 71665g   IMG 7243c

On June 28, 2017 the Artsakh State University and the Armenian State University of Economics jointly organized a conference entitled “Issues and Prospects of Higher Education”.

Read more...
 
THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY’S DELEGATION VISITED THE ARTSAKH STATE UNIVERSITY

21.06

2017

 

IMG 6911   IMG 6914

IMG 6949   IMG 6927

On June 20, 2017 the Pedagogical University’s delegation, headed by ASPU Rector Ruben Mirzakhanyan, visited ArSU.

Read more...
 
THE DELEGATION OF PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY VISITED ARSU

19.06

2017

 

IMG 6899   IMG 6897

On June 19, 2017 ArSU hosted a meeting with the delegation of Pázmány Péter Catholic University. The delegation was composed of György Fodor, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, and Bálint Kovács, Head of the Department of Armenian Studies.

Read more...
 
THE NEW CHAIRMAN OF ARSU STUDENT COUNCIL

16.06

2017

 

IMG 6807   IMG 6872

IMG 6830   IMG 6862

On June 16, 2017 the issue of the election of the Chairman of ArSU Student Council was on the agenda.

Read more...
 
ARSU LECTURERS PARTICIPATED IN THE ANNUAL MARTENS READINGS INTERNATIONAL CONFERENCE

16.06

2017

 

1889295   1892057

Rita Arstamyan, Dean of ArSU Department of Law, and lecturer Armine Danielyan participated in the Martens Readings International Conference on International Humanitarian Law, which was held in the Law Faculty of St Petersburg State University.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>