«It is significant to keep the inherited memoirs ». Aspram Krpeyan

30.03

2015

11106322 629966297135412 181595020 n11082981 629966283802080 459813942 n

On March 28 at the initiative of YSU in the main higher education institution of Artsakh the seminar devoted to the 50 anniversary of the national hero of RA Tatul Krpeyan was organized. The delegation of YSU was headed by the dean of department of History, doctor of History professor Edik Minasyan.

Read more...
 
ANNOUNCEMENT OF THE INITIATIVE GROUP OF THE PUBLIC ORGANIZATION «THE GRADUATE» OF ARTSAKH STATE UNIVERSITY

30.03

2015

     We, members of initiative group of the public organization «the Graduate» of Artsakh state university, considering tendencies of development of science and the higher education and the international university movement, being guided by the idea of integration into the international scientific and educational process, having estimated a great contribution of Artsakh state university to scientific and educational, social and economic, political life of the country, realizing the importance of participation of many thousands army of graduates of Artsakh state university in further development of the Alma Mater, and a need of conplete aid for current students of the university, for ensuring constant communication between graduates and Alma Mater, we declare our intention to create the public organization «the Graduate» of Artsakh state university and we urge graduates of all of years to join us.

Contact us.     ArSU 5, Mkhitar Gosh St., Stepanakert

Department of work with students, public relations and journalism

e-mail: lratu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel. (047) 94 91 48, (097) 25 06 35.

The Initiative Group

Shagen M. Aghababyan

Narineh E. Aghabalyan

Armine B. Arstamyan

Eghishe Z. Arushanyan

Vardan E. Balayan

Andranik R. Khachatryan

Vladik R. Khachatryan

Michael B. Hambardzumyan

Vladimir S. Kasyan

Ashot V.Ghulian

Zorik Sh. Ghulian

Karlen V.Mailyan

Karlen S. Margaryan

Manush M. Minasyan

Hasmik N. Mkrtumyan

Arthur A. Mosiyan

Vitya B.Yaramishyan

Sergey N. Shahverdyan

Ilyas S. Poghosyan

Vitalik G. Poghosyan

Armen Yu. Sargsyan

Nouneh P.Saroumyan

Stepan A. Ohanjanyan

Read more...
 
Remember and Demand

26.03

2015

2

On March 24-26 within the program of the actions devoted to the 100 anniversary of genocide of Armenians at the initiative of administration of ArSU a group of scientists and students of ArSU acted with lectures in the villages of Hadrut and Martuni regions of NKR.

Read more...
 
"Keep in line with the information technologies" E.Beglaryan

24.03

2015

begl1begl2

On March 24  an online lecture on the subject "Subjectivity problem. International alliances"  for students of Political science, History, Economy, Journalism and Psychology was organized in ArSU. The lecture was given by scientists of the Russian Federation E. G. Grigoryan (Sociology) and E.A. Beglaryan (doctor of ph/m. sciences).

Read more...
 
One more visit of A. Ashotyan to ArSU

23.03

2015

ashotyanash 1

 On March 23 the Minister of Education and Science of RA A. Ashotyan held a meeting with responsible persons in the sphere of science and education and students in ArSU.

Read more...
 
Հայտարարություն

18.03

2015

There are no translations available.

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

N

Ֆակուլտետ

Ամբիոն

վարիչ

1.

Ֆիզիկամաթեմատիկական

Մաթեմատիկայի

1

 

 

Ընդհանուր կիրառական ֆիզիկայի

 

1

2.

Քիմիա և կենսաբանության

Աշխարհագրության ամբիոն

 

1

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç N12È áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ/ ÙÇÝ㨠ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ապրիլի 9-Á:

 
ԳԱՂՏՆԻՔ ԼԻՆԵԼ ՉԻ ԿԱՐՈՂ…

17.03

2015

There are no translations available.

 \444 2121212121

Մարտի 17-ին ԱրՊՀ մի խումբ ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպում է ունեցել ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պետ Ս. Շահվերդյանը:

Read more...
 
"To be Sergey Abramyan's compatriot is a great honor to everyone." A. Sargsyan

16.03

2015

IMAG0448   IMAG0464

      This year village Toumi of the Gadrut district celebrates the 90 anniversary of the compatriot,  Armenian linguist, Doctor of Philology, academician Sergey Abrahamyan.

Read more...
 
Students of Economical and Law department in the Government of NKR

14.03

2015

3889 b

On March 12 in the building of the government of NKR there the meeting of the prime minister of NKR Ara Haroutyunyan with the group of students and teachers of economical and law department headed by the rector M. Minasyan took place. 

Read more...
 
The Minister of Science and Education of NKR in ArSU

12.03

2015

asryan

On March 12 the management of the students and teachers of the faculty of Physical and Mathematical Sciences  met the Minister of Science and Education of NKR S. Asryan.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>