CONFERENCE DEVOTED TO THE POEM “TONDRAKEZINER”

29.03

2016

 

SAM 6672   SAM 6691

The Department of Armenian Language and Literature, named after Academician Sergey Abrahamyan, organized a conference, devoted to the “Tondrakeziner”, a poem by Hovhannes Shiraz.

Read more...
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

26.03

2016

There are no translations available.

àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ` ØðòàôÚ ¾

²ñäРջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ §Ø»Ýù »Õ»É »Ýù, Ù»Ýù ϳÝù, Ù»Ýù ÏÉÇÝ»Ýù¦ Ëáñ³·ñáí 10-ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ  É³í³·áõÛÝ ·ñ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ÙñóáõÛÃ

ØñóáõÛÃÁ ÝíÇñíáõÙ ¿ ÐÐ ¨ ÈÔÐ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý 25-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñÇÝ

Read more...
 
«ՓՈՐՁՈՒՄ ԵՆՔ ԱՊԱՑՈՒՑԵԼ, ՈՐ ՄԵՐԸ ՄԵՐՆ Է». Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

25.03

2016

There are no translations available.

SAM 6389 SAM 6367

Մարտի 22-ին «Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի» շրջանակներում ԱրՊՀ-ն հյուրընկալել էր հուշարձանագետ, պատմաբանբանահավաք,  «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի» երևանյան գրասենյակի նախագահ Սամվել Կարապետյանին:

Read more...
 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ ՀԵՏ

22.03

2016

There are no translations available.

Մարտի 19-ին  ԱրՊՀ ուսումնական գծով պրոռեկտոր Գեորգի Սահակյանը հանդիպել է ուսանողական խորհրդի անդամների հետ:

Read more...
 
ԱՐՑԱԽԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՏՔՆ ԸՆԴՎԶՈՒՄ Է ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԿԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ

22.03

2016

There are no translations available.

SAM 6339 SAM 6316

Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի միջեցառումների շրջանակներում մարտի 19-ին կայացել է պ.գ.թ., դոցենտ, պատմության ամբիոնի վարիչ Վարդգես Սաֆարյանի «Արցախի հին և միջնադարյան պատմության ու մշակույթի կեղծարարությունը ադրբեջանական պատմագիտության մեջ» գրքի շնորհանդեսը:

Read more...
 
«ՅՈԹ ՕՐ, ՅՈԹ ԳԻՇԵՐ ՀԱՐՍԱՆԻՔԸ»` ՄԵԿ ԺԱՄՈՒՄ

21.03

2016

There are no translations available.

SAM 6291 SAM 6304

Մարտի 18-ին ԱրՊՀ պատմության ամբիոնի և ազգագրական կենտրոնի համատեղ նախաձեռնությամբ բեմադրվել է 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի արցախյան ավանդական հարսանեկան ծես:

Read more...
 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՈՎ

21.03

2016

There are no translations available.

Մարտի 17-ին ԼՂՀ ԿԳՍ նախարար Սլավիկ Ասրյանի մասնակցությամբ գումարվել է ԱրՊՀ գիտխորհրդի հերթական նիստը:

Read more...
 
Հայտարարություն

18.03

2016

There are no translations available.

2016թ-ի ապրիլի 18-ին Արցախի պետական համալսարանը հրավիրում է ուսանողներին և ասպիրանտներին մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողական գիտաժողովին:

Read more...
 
ՇԱԽՄԱՏԻ ՆԵՐՖԱԿՈՒԼՏԵՏԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐ

17.03

2016

There are no translations available.

SAM 6220  SAM 6221

Մարտի 14-ից 15-ը ԱրՊՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ Արկադի Ավետիսյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր  շախմատի ներֆակուլտետային մրցաշար:

Read more...
 
«ԵԹԵ ՍԵՂԱՆԻ ՇՈՒՐՋ ՉԵՍ, ԱՊԱ ՃԱՇԱՑԱՆԿՈՒՄ ԵՍ». ՓՈԼ ՄԻՐԹՍ

17.03

2016

There are no translations available.

SAM 6241 SAM 6262

«Հայ դատի» հանձնախմբի նախաձեռնությամբ մարտի 14-16-ը Արցախում գտնվող Բելգիայի Թագավորության Ֆլանդրիայի խորհրդարանական պատվիրակության անդամներից պրոֆեսոր Փոլ Միրթսը հյուրընկալվել էր մայր բուհում:

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >>