Remember and Demand

26.03

2015

2

On March 24-26 within the program of the actions devoted to the 100 anniversary of genocide of Armenians at the initiative of administration of ArSU a group of scientists and students of ArSU acted with lectures in the villages of Hadrut and Martuni regions of NKR.

Read more...
 
"Keep in line with the information technologies" E.Beglaryan

24.03

2015

begl1begl2

On March 24  an online lecture on the subject "Subjectivity problem. International alliances"  for students of Political science, History, Economy, Journalism and Psychology was organized in ArSU. The lecture was given by scientists of the Russian Federation E. G. Grigoryan (Sociology) and E.A. Beglaryan (doctor of ph/m. sciences).

Read more...
 
One more visit of A. Ashotyan to ArSU

23.03

2015

ashotyanash 1

 On March 23 the Minister of Education and Science of RA A. Ashotyan held a meeting with responsible persons in the sphere of science and education and students in ArSU.

Read more...
 
Հայտարարություն

18.03

2015

There are no translations available.

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

N

Ֆակուլտետ

Ամբիոն

վարիչ

1.

Ֆիզիկամաթեմատիկական

Մաթեմատիկայի

1

 

 

Ընդհանուր կիրառական ֆիզիկայի

 

1

2.

Քիմիա և կենսաբանության

Աշխարհագրության ամբիոն

 

1

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç N12È áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ/ ÙÇÝ㨠ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ապրիլի 9-Á:

 
ԳԱՂՏՆԻՔ ԼԻՆԵԼ ՉԻ ԿԱՐՈՂ…

17.03

2015

There are no translations available.

 \444 2121212121

Մարտի 17-ին ԱրՊՀ մի խումբ ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպում է ունեցել ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պետ Ս. Շահվերդյանը:

Read more...
 
"To be Sergey Abramyan's compatriot is a great honor to everyone." A. Sargsyan

16.03

2015

IMAG0448   IMAG0464

      This year village Toumi of the Gadrut district celebrates the 90 anniversary of the compatriot,  Armenian linguist, Doctor of Philology, academician Sergey Abrahamyan.

Read more...
 
Students of Economical and Law department in the Government of NKR

14.03

2015

3889 b

On March 12 in the building of the government of NKR there the meeting of the prime minister of NKR Ara Haroutyunyan with the group of students and teachers of economical and law department headed by the rector M. Minasyan took place. 

Read more...
 
The Minister of Science and Education of NKR in ArSU

12.03

2015

asryan

On March 12 the management of the students and teachers of the faculty of Physical and Mathematical Sciences  met the Minister of Science and Education of NKR S. Asryan.

Read more...
 
God was Wise When He Created Woman

12.03

2015

SAM 1915     SAM 1922

On March 11 students of faculty of the Armenian language and Literature of Foreign languages congratulated women on their  holiday with a concert program.

Read more...
 
Literary action in ArSU library

12.03

2015

111112

On March 12 the literary action devoted to the 65 anniversary of literary activity and the 85 anniversary  of the doctor of Philology, Professor, honored worker of sciences, poet S. Khanyan passed in ARGU library.

Read more...
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > >>