Christ has Risen

03.04

2015

pasxa

 

On April 3 the faculty of the Armenian language and literature and foreign languages organized the action devoted to the Sacred Easter holiday.

Read more...
 
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Նվիրված Հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին

02.04

2015

There are no translations available.

100-i

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

              Նախագահ`

ՈՒՇՀՀՏԱ գծով  պրոռեկտոր  Վ.Բ.Յարամիշյան

անդամներ`

1.ԱրՊՀ  պատմության ամբիոնի վարիչ Վ.Ա.Սաֆարյան

2.ԱրՊՀ  պատմության ամբիոնի դոցենտՆ.Պ.Սարումյան

3.ԱրՊՀ  պատմ. և քաղ. դեկանի պաշտոնակատար¸դոցենտ Ա.Բ.Առստամյան

4.ԱրՊՀ  ՈՒԳԸ նախագահ Ա.Վ.Թադևոսյան

5.ԱրՊՀ   ՈՒԽ նախագահ  Հ.Գ.Մնացականյան

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

2015թ.ապրիլի 8 -ին¸

10.50  Պսակադրման արարողություն ԱրՊՀ զոհված ուսանողների հուշակոթողին

 11.00  Բացման խոսքԱրՊՀ ռեկտոր Մ.Մինասյան       (թիվ 64  լսարան)

 ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 1.Հայոց Մեծ Եղեռնի ծրագիրը և իրականացման ձևերը

Տաթև  Պետրոսյան

Պ-3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան

 2.Ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը

Տաթև Մայիլյան

Մ-2 կուրսի մագիստրանտ

Ղեկավար` պ.գ.թ.¸ դոց.Ա.Բ.Առստամյան

3.Արևմտահայության Մեծ Եղեռնը և նրա հետևանքները

ՍարգսյանԳայանե

Մ-1-ին կուրսիուսանողուհի

Ղեկավար՝ պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան

4.Հայ ժողովրդի նյութական կորուստները հայոց ցեղասպանության ժամանակ

Արփինե Աղաջանյան

Իր.-1-ին կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸պրոֆ.Ա.Վ.Վարդանյան

 5.Հայոց ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն

Անժելիկա Լալայան

Մ-1-ին կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝ պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան

 6.Հայոց Մեծ Եղեռնը թուրք պատմագրության մեջ

Մարիամ Աղաջանյան

Մ-1-ին կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸պրոֆ.Ա.Վ.Վարդանյան

 ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ-10 ՐՈՊԵ

        7.Հայոց Մեծ Եղեռնի լուսաբանումը ռուսական աղբյուրներում

Գոհար Աբրահամյան

Պ-3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝  պ.գ.թ.¸դոց. Ն.Պ.Սարումյան

8.Ամերիկյան աղբյուրները Հայոց Մեծ Եղեռնի մասին

ԼուսինեՅարամիշյան

Պ-3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան 

9.Հայկական դիվանագիտությունը 19-րդ դարիվերջից մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմը

Բենո Միրզոյան

 Պ-3-րդ կուրսի ուսանող

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան 

10.Աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ժողովրդի ողբերգությունը

ԻրինաԳաբրիելյան

Ք-1-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան 

11.Վանի ինքնապաշտպանական մարտերը 1915 թվականին

Ծովինար Ավագյան

Պ-3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ղեկավար՝պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Պ.Սարումյան

12.Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ թուրքական այլընտրանքային կարծիքի ձևավորումը

Մ.Մաշտոց  համալսարանի

Իր-1  կուրսի  ուսանողուհի

Քրիստինե Մանգասարյան

Ղեկավար` պ.գ.թ.¸դոց.Ն.Բաղդասարյան

13.Հայ  էթնոկրոնական  տարրը  Արևմտյան  Հայաստանում  և  Թուրքիայի  այլ  բնակա­վայրերում հայոց  ցեղասպանությունից  հետո(1915-1950ական թթ.)

Ավանեսով  Հովիկ

 Մ.  Մաշտոց  համալսարանի

ՈւԳԸ  նախագահ¸մագիստրանտ

Ղեկավար՝ ավագ դաս.   Լ.Սուլեյմանյան

 Ամփոփիչ խոսք

 

 

 

 
The Capital is the visiting card of the country

01.04

2015

On April 1 in ArSU the scientific and practical conference on the subject "Condition of Gardening of Settlements of NKR and the Ways  of its  Improvement" was organized. At conference there were a mayor of Stepanakert  Suren Grigoryan, the rector Manush Minasyan, the vice rector V. Yaramishyan, representatives of the relevant structures of the city, students and guests. The special guest on action was Karlen Kocharian (The president of Academy of dendrology, professor, the doctor of agricultural sciences, the academician of the Russian Academy of Natural Sciences(Moscow)).

Read more...
 
100 Students – 100 Trees

31.03

2015

89

On March 29  in the Qashatakh area of NKR YSU with the assistance of Artsakh State University initiated  to plant a public garden, in memory of the 100 anniversary of genocide of Armenians.

Read more...
 
«It is significant to keep the inherited memoirs ». Aspram Krpeyan

30.03

2015

11106322 629966297135412 181595020 n11082981 629966283802080 459813942 n

On March 28 at the initiative of YSU in the main higher education institution of Artsakh the seminar devoted to the 50 anniversary of the national hero of RA Tatul Krpeyan was organized. The delegation of YSU was headed by the dean of department of History, doctor of History professor Edik Minasyan.

Read more...
 
ANNOUNCEMENT OF THE INITIATIVE GROUP OF THE PUBLIC ORGANIZATION «THE GRADUATE» OF ARTSAKH STATE UNIVERSITY

30.03

2015

     We, members of initiative group of the public organization «the Graduate» of Artsakh state university, considering tendencies of development of science and the higher education and the international university movement, being guided by the idea of integration into the international scientific and educational process, having estimated a great contribution of Artsakh state university to scientific and educational, social and economic, political life of the country, realizing the importance of participation of many thousands army of graduates of Artsakh state university in further development of the Alma Mater, and a need of conplete aid for current students of the university, for ensuring constant communication between graduates and Alma Mater, we declare our intention to create the public organization «the Graduate» of Artsakh state university and we urge graduates of all of years to join us.

Contact us.     ArSU 5, Mkhitar Gosh St., Stepanakert

Department of work with students, public relations and journalism

e-mail: lratu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel. (047) 94 91 48, (097) 25 06 35.

The Initiative Group

Shagen M. Aghababyan

Narineh E. Aghabalyan

Armine B. Arstamyan

Eghishe Z. Arushanyan

Vardan E. Balayan

Andranik R. Khachatryan

Vladik R. Khachatryan

Michael B. Hambardzumyan

Vladimir S. Kasyan

Ashot V.Ghulian

Zorik Sh. Ghulian

Karlen V.Mailyan

Karlen S. Margaryan

Manush M. Minasyan

Hasmik N. Mkrtumyan

Arthur A. Mosiyan

Vitya B.Yaramishyan

Sergey N. Shahverdyan

Ilyas S. Poghosyan

Vitalik G. Poghosyan

Armen Yu. Sargsyan

Nouneh P.Saroumyan

Stepan A. Ohanjanyan

Read more...
 
Remember and Demand

26.03

2015

2

On March 24-26 within the program of the actions devoted to the 100 anniversary of genocide of Armenians at the initiative of administration of ArSU a group of scientists and students of ArSU acted with lectures in the villages of Hadrut and Martuni regions of NKR.

Read more...
 
"Keep in line with the information technologies" E.Beglaryan

24.03

2015

begl1begl2

On March 24  an online lecture on the subject "Subjectivity problem. International alliances"  for students of Political science, History, Economy, Journalism and Psychology was organized in ArSU. The lecture was given by scientists of the Russian Federation E. G. Grigoryan (Sociology) and E.A. Beglaryan (doctor of ph/m. sciences).

Read more...
 
One more visit of A. Ashotyan to ArSU

23.03

2015

ashotyanash 1

 On March 23 the Minister of Education and Science of RA A. Ashotyan held a meeting with responsible persons in the sphere of science and education and students in ArSU.

Read more...
 
Հայտարարություն

18.03

2015

There are no translations available.

²ñó³ËÇ  å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ`

Ñ»ï¨Û³É ó÷áõñ ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

N

Ֆակուլտետ

Ամբիոն

վարիչ

1.

Ֆիզիկամաթեմատիկական

Մաթեմատիկայի

1

 

 

Ընդհանուր կիրառական ֆիզիկայի

 

1

2.

Քիմիա և կենսաբանության

Աշխարհագրության ամբիոն

 

1

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç N12È áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ/ ÙÇÝ㨠ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ապրիլի 9-Á:

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>