Արցախի պետական համալսարան

13Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելություն: Առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի համար փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 23-ը:

Ուսուցման անվճար համակարգի համար մրցույթը կկազմակերպվի մինչև ս.թ. հունիսի 28-ը:

Քննությունները կկազմակերպվեն ս.թ. օգոստոսի 26-ից մինչև 30-ը:

Ընդունելությունը կկազմակերպվի հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 

Դասիչ

Մասնագիտություն

Կրթական ծրագիր

Առկա

Հեռակա

Անվճար

Վճարովի

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

011301.01.7 Տարրական   մանկավարժություն մեթոդիկա

5

10

10

2

011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն

 

 

 

011302.05.7 Հատուկ   մանկավարժություն

 

 

20

3

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

011401.04.7 Ֆիզիկա

3

7

 

 

 

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

3

7

 

 

 

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

3

7

 

 

 

 

011401.11.7 Կերպարվեստ

3

5

 

4

022201.00.7

Պատմություն

 

 

 

022201.02.7 Հայոց պատմություն

3

7

 

5

023101.00.7

Հայոց լեզու և գրականություն

 

 

 

023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

5

7

 

 

 

 

023101.04.7 Հայ գրականության պատմություն

5

7

 

6

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

 

 

 

023102.01.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

7

 

 

 

 

023102.09.7 Անգլերեն լեզու

6

14

 

7

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

 

 

 

031201.01.7 Քաղաքագիտություն

3

5

 

8

031301.00.7

Հոգեբանություն

 

 

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

3

7

 

9

041201.00.7

Ֆինանսներ

 

 

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

7

10

 

10

041301.00.7

Կառավարում

 

 

 

041301.01.7 Կառավարում

5

10

 

11

042101.00.7

Իրավագիտություն

 

 

 

042101.03.7 Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

 

 

10

 

 

 

042101.04.7 Քրեական իրավունք և դատավարություն

7

5

 

12

051101.00.7

Կենսաբանություն

 

 

 

051101.01.7 Կենսաբանություն

3

7

 

 

 

 

051101.05.7 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

3

7

10

13

053101.00.7

Քիմիա

 

 

 

053101.01.7 Քիմիա

3

7

 

 

 

 

053101.02.7 Դեղագործական քիմիա

3

7

 

14

054201.00.7

Աշխարհագրություն

 

 

 

054201.01.7 Աշխարհագրություն

3

5

 

15

061101.00.7

Ինֆորմատիկա( համակարգչային գիտություն)

 

 

 

061101.02.7 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

7

 

15

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

061104.03.7 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

5

7

 

 

 

 

Պահուստային տեղեր

11

 

 

 

 

 

Ընդամենը

100

162

50

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԱրՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժին: