Արցախի պետական համալսարան

05.09.2018

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ`

հետևյալ թափուր տեղերի համար. 

N

Ֆակուլտետ

Դեկան

ամբիոն

Պրոֆեսոր/տեղերի քանակը

Դոցենտ/տեղերի քանակը

ավագ դաս./տեղերի քանակը

Վարիչ

 

1.

Բանասիրական

-

Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի

 

1

 

5

 

3

 

1

Գրականության և ժուռնալիստիկայի

3

4

1

-

Ռոմանագերմանական լեզուների

1

4

10

-

Ռուսաց լեզվի

1

1

2

-

2.

Մանկավարժության և սպորտի

1

Մանկավարժութ­յան և հոգեբանության

1

3

-

-

 

Ֆիզիկական դաստիարակության և ՆԶՊ

1

4

3

-

3.

Բնագիտական

-

Մաթեմատիկայի

2

1

3

1

Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի

1

2

 

2

1

Ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի

1

1

1

-

Քիմիայի

2

1

                   1

-

Կենսաբանության

1

4

1

-

Աշխարհագրության

1

1

-

-

4.

Տնտեսագիտության

-

Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման

1

1

3

-

Ֆինանսահաշվային

1

3

-

-

5.

Պատմության և իրավագիտության

-

Կերպարվեստի

1

-

3

1

Պատմության

1

3

1

-

Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության

 

1

2

2

-

իրավունքի

1

1

-

-

 

 

Ընդամենը

1

 

22

41

36

 

4

Փաստաթղթերն ընդունվում են /ԱրՊՀ ՊՈԱԿ գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 2013թ. դեկտեմբերի 25-ի N10, 13Լ, 12 Լ որոշումների համաձայն/ մինչև 2019թ. հուլիսի 19-ը: