Արցախի պետական համալսարան

HamshenqԱրցախի պետական համալսարանը ս.թ. հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 12-ը կազմակերպում է 2019-20 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելութան փաստաթղթերի ընդունումը հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

1.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2.Կենսաբանություն

3.Աշխարհագրություն

4.Ֆիզիկա

5.Մաթեմատիկա

6.Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

7.Նախնական զինվորական պատրաստություն

8.Պատմություն

9.Հայոց լեզու և գրականություն

10.Ռուսաց լեզու և գրականություն

11.Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/

12.Իրավագիտություն

13.Դեղագործական քիմիա

14.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

Դիմորդները պարտավոր են ներկայացնել

1.միջնակարգ կրթության ատեստատը, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործականև մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը (բնօրինակը),

2.6 լուսանկար (3X4 սմ չափսի)

3.անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական),

4.զինվորական ծառայությանն առնչվող փաստաթղթեր /զինվորական գրքույկ և (կամ) զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,

5.սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք (առկայության դեպքում),

6.միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ (առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել

047-95-17-24 հեռախոսահամարով: