Արցախի պետական համալսարան
Հարգելի´ դիմորդներ, համաձայն Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների առկա ուսուցման 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության
կարգի` ընդունելության մրցույթի արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդները պետք է մինչև
սույն թվականի օգոստոսի 6-ը ԱրՊՀ ընդունող հանձնաժողովին ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը.
✅1. ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ /բնօրինակը/,
✅2. 6 լուսանկար /3X4 սմ չափսի/,
✅3. անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան
վկայական/ բնօրինակը,
✅4. զինվորական գրքույկ /բնօրինակը/՝ առկայության դեպքում,
✅5. սոցիալական վիճակը հաստատող տեղեկանք /առկայության դեպքում/,
✅6. միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմներ /առկայության դեպքում/,
✅7. փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500 ՀՀ դրամ /«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում ԱրՊՀ հաշվեհամարին/ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր:
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել
☎047-95-09-47 հեռախոսահամարով: