Արցախի պետական համալսարան

Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար

26.11.2021թ.

N

Ֆակուլտետ

ամբիոն

դոցենտ

 

1.

Բանասիրական

Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի

 

 

Ժ.02.01-Հայոց լեզու /2 տեղ/

Ռուսաց լեզվի և գրականության

Ժ.01.03- Ռուս գրականություն /1 տեղ/

2.

Մանկավարժության և սպորտի

Մանկավարժութ­յան և հոգեբանության

ԺԳ.00.01-Մանկավարժության տեսություն և պատմություն /1տեղ/

3.

Բնագիտական

Կենսաբանության և քիմիայի

Բ.00.03-Օրգանական քիմիա /1տեղ/

 

Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի

Ա.01.04-Երկրաչափություն և տոպոլոգիա /1տեղ/

Աշխարհագրության

ԻԴ.03.01-Աշխարհագրություն /1տեղ/

4

Տնտեսագիտության

Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման

Ը.00.02- Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում /2 տեղ/

 

 Փաստաթղթերն ընդունվում են ԱրՊՀ ՊՈԱԿ  գիտական խորհրդի կողմից հաստատված 2013թ. դեկտեմբերի 25-ի 13Լ որոշման համաձայն

 

Դոցենտների թափուր տեղերի համար հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. դեկտեմբերի  26-ը

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել գիտքարտուղարին /097290525, 077790525/ կամ կադրերի բաժնի վարիչին /097246134/