Արցախի պետական համալսարան

Արցախի  պետական  համալսարանը  հայտարարում  է   ասպիրանտուրայի   առկա  ուսուցման համակարգի  2022 -2023 ուստարվա ընդունելություն:

Ասպիրանտուրայի  փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. օգոստոսի  10-ից մինչև օգոստոսի 20-ը:           

Քննությունները կկազմակերպվեն  ս.թ. սեպտեմբեր ամսում:    

 

N

Դասիչ

Մասնագիտության անվանումը

Անվճար

Վճարովի

1.

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

-

2.

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

1

-

3.

Ժ.01.01

Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

1

-

4.

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

-

5.

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա,

քրեակատարողական իրավունք

2

-

6. 

ԺԲ.00.06

Միջազգային իրավունք  

1

-

7.

ԻԴ.03.01

Աշխարհագրություն

1

-

 

 

Պահուստային տեղեր

2

-

 

 

Ընդամենը

10

-

 

 

 

 

 

Ցանկ

             ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի. 

  1. Դիմում ռեկտորի անունով:
  2. Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները  (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար`փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին):
  3. Օտար լեզու առարկայի ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ):
  4. Ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում:
  5. Ինքնակենսագրություն:
  6. Երեք լուսանկար /3x4/:
  7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):
  8. Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ:
  9. Անձնագիրը պատճենի հետ միասին:
  10. Արագակար: 

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել  համալսարանի գիտության, ասպիրանտուրայի  և  միջազգային համագործակցության բաժին կամ զանգահարել 047940443.170 հեռախոսահամարով: