<<ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ>>ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

ԱրՊՀ Կանոնադրություն և կանոնակարգեր

ԱրՊՀ խորհուրդ

. ԱրՊՀ Կանոնադրություն և կանոնակարգեր

ԼՂՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 Հանրակացարանում ուսանողների բնակության կարգ

 ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍԻ (ԽՄԲԻ) ԱՎԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՅԻՆ-ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ կԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 ՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,ԴԻՄՈՒՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂՈՑՈՒՅՑ

 ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆԻ ՏԵՂԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

 2015-2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ/ԱՌԿԱ/ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՉԱՓԵՐԸ

 ՌԵՖԵՐԱՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏԻ ՀԱՍՑԵԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

ԼՂՀ Կառավարության որոշումներ

. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ Արցախի պետական համալսարանի 2013-14 ուս. տարվա ընդունելության

 

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգեր

. ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

. ԱրՊՀ-ի մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակավոր կարգ

. <<Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական և գիտական գործընթացի կազմակերպման ժամանակավոր կարգ>>-ում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

. ԱրՊՀ մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակավոր կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական և գիտական գործընթացների կազմակերպման ժամանակվոր կարգ

. ԱրՊՀ Կրեդիտային համակարգով հետազոտողի կրթական ծրագրի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

. Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման աստիճանաշնորհման կարգ

ԱրՊՀ հանրակացարանում ուսանողների բնակության կարգ