ԱրՊՀ Կանոնադրություն և կանոնակարգեր 

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրություն

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնները

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

Կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ