Արցախի պետական համալսարան

ԱրՊՀ Կանոնադրություն և կանոնակարգեր 

girq

Արցախի Պետական Համալսարանի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ժողովածու 1

Արցախի Պետական Համալսարանի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ժողովածու 2

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնները

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

Կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

ԱրՊՀ ուսանողներին կրթաթոշակ տրամադրելու կարգ
Ուսման և այլ վճարների գանձման կանոնակարգ
Ուսանողների փոխատեղման գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգ
Ուսանողների գիտելիքների համակարգչային թեստային ստուգման գործընթացի կանոնակարգ
Ռեֆերատի պատրաստման և ներկայացման կանոնակարգ
Կուրսային (դասընթացային-գիտական) աշխատանքի նախապատրաստման և պաշտպանության կանոնակարգ
Ավարտական աշխատանքի նախապատրաստման և պաշտպանության կանոնակարգ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստման և պաշտպանության կանոնակարգ
Կուրսղեկության կանոնակարգ
Ուսանողական կուրսի (խմբի) ավագության կարգ
Մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգ
Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն
Ուսանողական խորհուրդ կազմակերպության կանոնակարգ
Հանրակացարանում ուսանողների բնակության կարգ
Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատոստավորման աստիճանաշնորհման կարգ
Ուսանողի էլեկտրոնային փոստի հասցեի տրամադրման և օգտագործման կանոններ
Առաջարկությունների, դիմում-բողոքների ներկայացման և քննարկման կարգ
Հանրային նշանակություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպման ուղոցույց