Արցախի պետական համալսարան

Մագիստրատուրա

     ԱրՊՀ - ի մագիստրատուրան գործում է 1999 թվականից:

Մագիստրոսը բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան է, որը շնորհվում է բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան ունեցող անձանց` երկամյա բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով:

Մագիստրոսները պատրաստվում են հիմնականում հետազոտական և գիտամանկավարժական  գործունեության կողմնորոշմամբ:

Մագիստրոսական ուսուցումն իրականացվում է բարձրագույն կրթության այն մասնագիտությունների գծով, որոնց ցանկը ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացմամբ հաստատում է ԼՂՀ կառավարությունը:

Մագիստրոսական ուսուցումը կազմակերպվում է բարձր որակավորման պրոֆեսորադասախոսական կազմ ունեցող, ժամանակակից լաբորատոր-հետազոտական և համակարգչային-տեղեկատվական բազաներով հագեցված ամբիոններում:

Ուսուցումը մագիստրատուրայում իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով: Մագիստրոսական ուսուցման նորմատիվային ժամկետը երկու տարի է, իսկ հեռակա բաժնում` երկու և կես տարի, որի ընթացքում մագիստրանտն ընտրած մասնագիտությամբ ձեռք է բերում տեսական և գիտական խոր գիտելիքներ:

ԱրՊՀ մագիստրանտների  ուսուցման ֆինանսավորումը իրականացվում է պետ պատվերի /անվճար ուսուցում/  և  վճարովի ուսուցման հիմունքներով:

Մագիստրոսական ընդունելության շեմային պահանջները, ընդունելության քննությունների ցանկը, անցկացման ձևը և ժամկետները, գնահատման համակարգը, մրցույթի անցկացման կարգը, մրցութային արտոնությունները  սահմանվում են բուհի կանոնադրությամբ, ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգով:

Պետպատվեր համակարգում սովորող մագիստրանտների կրթաթոշակի չափը սահմանվում է ռեկտորատի առաջարկությամբ, ԼՂՀ կառավարության հաստատմամբ:

Մագիստրոսի մագիստրական կրթության ծրագրով անհատական աշխատանքային ծրագիրն ամբողջովին կատարած և մագիստրոսական ավարտական թեզ պաշտպանած անձանց ԱրՊՀ-ն շնորհում է մագիստրոսի պետական նմուշի դիպլոմ և սահմանված ձևի դիպլոմի հավելված:

ԱրՊՀ շրջանավարտ մագիստրոսների մի մասը իրենց ուսումը շարունակում են նաև արտերկրների համապատասխան բուհերում:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ք. Ստեփանակերտ, Մխիթար Գոշ 5, ԱրՊՀ-ի մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժին:

Մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը