ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

26.03

2016

àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ` ØðòàôÚ ¾

²ñäРջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ §Ø»Ýù »Õ»É »Ýù, Ù»Ýù ϳÝù, Ù»Ýù ÏÉÇÝ»Ýù¦ Ëáñ³·ñáí 10-ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ  É³í³·áõÛÝ ·ñ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ÙñóáõÛÃ

ØñóáõÛÃÁ ÝíÇñíáõÙ ¿ ÐÐ ¨ ÈÔÐ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý 25-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñÇÝ

  1. 1.ØñóáõÛÃÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É µáÉáñ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ
  2. 2.ØñóáõÛÃÇ Ã»Ù³Ý ¿` §Ð³Ù³½·³ÛÇÝ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ` ѳí³ù³Ï³Ý áõÅÇ ¨ ѽáñáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý¦
  3. 3.ijÙÏ»ïÝ»ñÁ` ÙÇÝ㨠2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 10-Á,
  4. 4.êï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝóùÁ` 21-ñ¹ ¹³ñÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳٳ½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ßáõñç ѳÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ç ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ ³Û¹ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñáõÙ: ò³ÝϳÉÇ ¿, áñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ÉÇÝÇ Ù»ñ »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ, г۳ëï³Ý-²ñó³Ë-ê÷Ûáõéù ·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ, »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ѽáñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñáõ٠ѳÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ:
  5. 5.ØñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ Ïå³ñ·¨³ïñí»Ý ²ñäÐ é»ÏïáñÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ùñó³Ý³ÏÝ»ñáí ¨ å³ïíá·ñ»ñáí, ÇëÏ ÙÇç³½·³ÇÝ ÙñóáõÛÃáõÙ 1-3 ï»Õ»ñ ·ñ³í³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ` ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇϳÛáí, ¹ÇåÉáÙÝ»ñáí, ³é³ÝÓÇÝ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ` ³ñÅ»ù³íáñ Ýí»ñÝ»ñáí ¨ å³ïíá·ñ»ñáí:
  6. 6.ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

-       Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëݳÏÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ù»Ï ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ` ³ñÓ³Ï Ï³Ù ã³÷³Íá /å³ïÙí³Íù, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉ/,

-       ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ñ³Û»ñ»Ý, ͳí³ÉÁ`  4-5 ¿çÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ѳٳϳñ·ãáí ѳí³ùí³Í,

-       ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³ÝÓ³Ùµ ϳ٠áõÕ³ñÏ»É ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí, Word ýáñÙ³ïáí,

-       ³ß˳ï³ÝùÇÝ Ïó»É ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, ѳÛñ³ÝáõÝÁ, ÍÝÝ¹Û³Ý ÃÇíÁ, µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý, Ñ»é³ËáëÁ, ¿É.÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý,

-       ¿É.ï³ñµ»ñ³Ïáí ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÝ áõÕ³ñÏ»É` Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ¿É.ѳëó»ÇÝ,

-       Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ½³Ý·³Ñ³ñ»É`

-       (+37497) 21 22 10 -²ñäÐ àôÐî², ÐÎ ¨ È´ å»ï ܳñÇÝ» ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý,

-       (+37497) 22 20 95 -²ñäÐ àô¶À ݳ˳·³Ñ ²ñ³Ù ³¹¨áëÛ³Ý,

-       (+37497) 319492 --²ñäÐ àôÊ Ý³Ë³·³Ñ ²ñÃáõñ ²ÙÇñç³ÝÛ³Ý:

гçáÕáõÃÛáõÝ »Ýù Ù³ÕÃáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ