ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ

(2018–2023 թթ.)

Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն

Արցախի պետական համալսարանը, հանդիսանալով Արցախի Հանրապետության մայր բուհը և կրթագիտական ամենախոշոր օջախը, շուրջ հիսուն տարվա պատմություն ունի, որի ընթացքում տարբեր կարգավիճակներով հետամուտ է եղել իր գլխավոր առաքելության իրականացմանը` հանրապետության մի շարք բնագավառների համար բարձրորակ մասնագետների պատրաստմանը` միաժամանակ մեծապես նպաստելով դասավանդողների ու սովորողների մտավոր և անձնային որակների զարգացմանը, հանրության տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային կյանքի որակի բարձրացմանը, հայրենասեր քաղաքացիների դաստիարակմանը: Արժևորելով շուրջ կեսդարյա ճանապարհին և հատկապես վերջին տարիներին համալսարանում իրականացված լուրջ բարեփոխումներն ու ձեռքբերումները և հիմք ընդունելով խորհրդի կողմից հաստատված «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության զարգացման ռազմավարական ծրագիրը (2018-2023)` կարևոր ենք համարում փաստել, որ աշխարհի բազմաթիվ բուհերի նման այսօր ԱրՊՀ-ն նույնպես գտնվում է մեծ մարտահրավերների ու փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ինչին չի կարող դիմագրավել առանց վերափոխվելու և վերագնահատելու իր դերն ու պատասխանատվությունը հասարակության մեջ, առանց զարգացնելու իր ինստիտուցիոնալ կարողությունները գործունեության տարբեր ուղղություններով:

Արցախահայությունը բնականաբար չէր կարող անմասն մնալ համաշխարհային զարգացումներից ու սպառնալիքներից, որոնք հաղթահարելու և կայուն զարգացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ կայուն և ճկուն բուհական համակարգ, որը բոլոր մակարդակներում պետք է ձգտի ինովացիաների՝ հիմնված կրթության և գիտության միահյուսման վրա։ Մենք պարտավոր ենք ընդունել, որ բարձրագույն կրթությունն առանցքային դերակատարություն ունի մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները հաջողությամբ դիմագրավելու և մեր հասարակության տնտեսական, մշա­կութային ու սոցիալական զարգացմանը օժանդակելու հարցերում։

     Չընկրկելով չճանաչված պետության մայր բուհի առաջ ծառացած դժվարությունների ու խոչընդոտների առջև` երբեք չպետք է հրաժարվենք աշխարհի բարձրագույն կրթության բնագավառում առաջնակարգ համարվող Բոլոնիայի գործընթացին լիարժեք անդամագրվելու հեռանկարից և հաստատակամ լինենք նոր ստեղծվող Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի նպատակների իրականացման գործում, որտեղ բարձրագույն կրթությունը պետք է լինի հասարակական բարիք, բայց նաև հասարակական պատասխանատվություն: Դա ենթադրում է ԱրՊՀ ռեսուրսային բազայի ընդլայնում՝ իր հիմնական նպատակներն արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար։ Այդ նպատակ­ներից ամենակարևորները, թերևս, ուսանողների՝ որպես ժողովրդավարական հասարակության ակտիվ քաղաքացիների, նախապատրաստումն է կյանքին ու ապագա կարիերային, նրանց անձնային զարգացումը, ինչպես նաև համա­կողմանի ու առաջադեմ գիտելիքներով զինումը։ Կրթության բնագավառում տարվող պետական քաղաքականությունը և համալսարանում ընթացող բարեփոխումները անհրաժեշտաբար պետք է կապվեն բուհական ինքնավարության, ակադեմիական ազատություն­ների ու սոցիալական հավասարության արժեքների հետ, ինչը պահանջում է ուսանողների, դասախոսական կազմի, վարչակազմի, գործատուների, կառա­վարության և այլ շահակիցների ակտիվ ներգրավում տվյալ գործընթացներում, և ինչի համար կարևոր է նաև համալսարանի վերակազմավորումը ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակից հիմնադրամի:

Պահպանելով համալսարանի կրթական, գիտական և սոցիալական ոլորտների առկա ձեռքբերումները և հաշվի առնելով կրթության արդիականացման ժամանակակից միտումներն ու վերոնշյալ հիմնարար նպատակները՝ հաջորդ հինգ տարիների համար կարելի է սահմանել համալսարանի զար­գացման հետևյալ գերակայությունները.

       1.Ուսանողակենտրոն ուսուցում և ԱրՊՀ կրթական առաքելության ընդլայ­նում։ Ուսանողակենտրոն ուսուցումը պահանջում է ակտիվ օժանդակու­թյուն յուրաքանչյուր սովորողին, դասավանդման և ուսումնառու­թյան նոր մոտեցումների խթանում, ուսանողների աջակցության և խորհրդատվության արդյունավետ կառույցների զարգացում և այնպիսի ուսումնական ծրագրերի իրականացում, որոնք հստակորեն միտված են դեպի սովորողների կրթական կարիքներն ու մասնագիտական աշխատա­շուկան։ ԱրՊՀ-ն, համագործակցելով ուսանող­ների և աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների հետ, իր ուսումնական ծրա­գրերի համար պետք է մշակի հստակ սահմանված կրթական վերջնարդյունքներ՝ օգտագործելով նաև կոնկրետ առարկայական ոլորտներում սահ­մանված միջազգային ծրագրային հենանիշերը։

     2.Շրջանավարտների մասնագիտական գործունակության բարձրացում: Դա նշանակում է արագ փոփոխվող աշխատաշուկայում անհատի՝ աշխա­տանք գտնելու հնարավորությունների լիարժեք օգտագործման համար նախադրյալների ստեղծում։ Դրա համար անհրաժեշտ է պատրաստել որակյալ աշխատուժ՝ սերտ համագործակցություն ստեղծելով կառավա­րության, գործատուների, ուսանողների, շրջանավարտների ու սոցիալական այլ գործընկերների միջև, ինչը համալսարանին հնարավորություն կտա ավելի արագ արձագանքելու գործատուների կարիքներին, իսկ գործատուներին՝ ավելի սերտ համագործակցելու համալսարանի հետ։

       3.Կրթության, գիտության և նորարարության միահյուսում։ Բարձրագույն կրթությունը բոլոր կրթական մակարդակներում պետք է հենվի ժամա­նակակից հետազոտության և մշակումների վրա՝ խթանելով նորարա­րությունը և նորաստեղծությունը, ինչը պահանջում է ժամանակակից հետազոտական կարողություններով օժտված մասնագետների նպատա­կային պատրաստում։

     4.Ակադեմիական շարժունության խթանում։ Ուսանողների, դասախոսների և հետազոտողների շարժունությունը նպաստում է կրթական ծրագրերի և հետազոտությունների որակի բարձրացմանը, ինչը կարևոր է նաև անհատի ընդհանուր զարգացման և կարիերայի հնարավորությունների բարձրաց­ման տեսանկյունից։ Ուստի շարժունության հնարավորությունները պետք է նախատեսված լինեն համալսարանի կրթական բոլոր աստիճանների ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքում։ Համատեղ որակավորումներն ու ծրագրերը, ինչպես նաև շարժունության տարբեր ծրագրերը պետք է դառնան բուհի գործունեության հիմնական ուղեկիցը: Ավելին, ակադեմիական շարժունության ապա­հովման քաղաքականությունը պետք է հենվի մի շարք պրակտիկ միջոցառումների վրա, որոնք վերաբերում են շարժունության ֆինանսավորմանը, կրթական արդյունքների ճանաչմանը, առկա ենթակառուցվածքներին, մուտքի և աշխատանքի թույլտվության կարգերին և այլն։ Ուսումնառության ճկուն ուղիները և տեղեկատվության ակտիվ քաղաքականությունը, կրթա­կան ձեռքբերումների լիարժեք ճանաչումը, ուսումնառության օժան­դակության ծրագրերն ու դրամաշնորհների, կրթաթոշակների և ուսանողական վարկերի լիարժեք տեղափոխելիությունը անհրաժեշտ պահանջներ են ակադեմիական շարժունության արդյունավետ իրականացման համար։

   5.Ֆինանսավորման բարելավումը։ Պե­տական ֆինանսավորման ավելացումը համալսարանի համար պետք է մնա որպես հիմնական գերակայություն՝ բարձրագույն կրթության բարձր որակը և ինքնավար բուհի կայուն զարգացումն ապահովելու համար։ Դրան զուգահեռ` ԱրՊՀ-ն պետք է լինի ավելի նախաձեռնող և ձեռներեց՝ ֆինանսավորման նոր և բազմազանեցված աղբյուրների ու ձևերի որոնման հարցում։

6.Բարձրագույն կրթության սոցիալական ուղղվածության ուժեղացումը: Դա ենթադրում է բարձրագույն կրթության մուտքի և մատչելիության ընդլայ­նում՝ համարժեք պայմաններ ստեղծելով խոցելի և համակարգում թերի ներ­կայացված սոցիալական խմբերի ուսանողների ընդունելության, ուսում­նառության ու հաջող ավարտի համար, ինչպես նաև ներառում է ուսանողների ուսումնառության ու կեցության պայմանները, նրանց խորհրդատվությունը և անհատական ղեկավարումը, ֆինանսական աջակցությունը, շարժունու­թյան հավասար հնարավորությունների ստեղծումն ու սովորող­ների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը:

1. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Այս բնագավառում ԱրՊՀ հիմնական ռազմավարությունն ուղղվելու է համալսարանի ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները զարգացնելուն, ընդունելությունը օպտիմալացնելուն և այն երկրի զարգացման կարիքներին, հանրության ու աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանեցնելուն, ինչպես նաև սփյուռքահայ և օտարազգի ուսանողների ընդգրկմանը։ Այդ նպատակով կարևորում ենք հետևյալ քայլերի իրականացումը.

-         օպտիմալացնել համալսարանի ընդունելության կառուցվածքը և չափաքանակները՝ առաջնորդվելով Արցախի Հանրապետության զարգացման ծրագրերով, աշխատաշուկայի մշտադիտարկման արդյունքներով ու կանխատեսումներով,

-           ներդնել դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման համար միասնական տեղեկատվական համակարգ,

-           ակտիվացնել մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները ավագ և միջնակարգ դպրոցների աշակերտների ու միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների շրջանում (ճանաչողական այցեր, բաց դասեր, «Բաց դռների օրեր», գիտահանրամատչելի զեկույցներ, on-line դասեր և այլն),

-           բարձրացնել կրթական կենտրոնների գործունեության արդյունավետությունը, այն է՝ ընդլայնել և բազմազանեցնել հետադարձ կապի մեխանիզմները, հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում և այլ կրթօջախներում անցկացնել տեղեկատվական միջոցառումներ ԱրՊՀ մասնագիտությունների և ընդունելության գործընթացների մասին,

-           կազմակերպել անվճար նախապատրաստական դասընթացներ` հատկապես բնագիտական մասնագիտությունների դիմորդների համար,

-           ընդլայնել համալսարանի հետ համագործակցող ավագ և միջնակարգ դպրոցների շրջանակը, ստեղծել ցանցային համագործակցության հարթակ,

-           քոլեջների շրջանավարտների ուսումնառությունը խթանելու նպատակով ընդլայնել համալսարան-միջին մասնագիտական հաստատություններ համագործակցության շրջանակները,

-           մեծացնել սփյուռքահայ և օտարազգի ուսանողների համակազմը համալսարանի կրթական բոլոր աստիճաններում՝ իրականացնելով հավաքագրման և ուսուցման կազմակերպման համալիր միջոցառումներ,

-           ներդնել օտար լեզուներով մասնագիտական առանձին դասընթացներ` հատկապես մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում,

-           պարբերաբար գնահատել դիմորդների հավաքագրման մեխանիզմների արդյունավետությունը:

 

2. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Այս բնագավառում համալսարանի հիմնական ռազմավարությունը պետք է միտված լինի աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ կրթական ծրագրերի ներդրմանը, ուսանողների ուսումնական փորձառության մակարդակի և բավարարվածության բարձրացմանը։ Այդ նպատակների իրա­գործման համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ կարևոր խնդիրները.

-       իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում՝ որակավորումների ազգային շրջանակին, աշխատաշուկայի արդի պահանջներին և միջազգային առարկայական հենա­նիշերին համապատասխան,

-       ստեղծել միջմասնագիտական նոր ծրագրեր` դրանք ներկայացնելով կրթության

     լիազոր մարմին,

-       բարեփոխել կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքները, ապահովել վերջիններիս համադրելիությունը աշխատաշուկայի պահանջարկին, ուժեղացնել կրթական ծրագրերի գործնական ուղղվածությունը,

-       նպաստել մասնագիտական կրթական ծրագրերում կրթական և հետազոտական բաղադրիչների համադրման արդյունավետության բարձրացմանը,

-       վերանայել մասնագիտական կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերը՝ կարևորելով կամընտրական դասընթացների տեսակարար կշռի աստիճանաբար մեծացումը,

-       բարելավել կրթական ծրագրերի որակավորման բնութագրիչներն` ըստ որակավորմանը համարժեք ունակություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջների,

-       բարելավել փորձուսուցումների բովանդակությունն ու կազմակերպումը՝ այդ գործընթացում ներգրավելով գործընկեր-գործատուներ և կարևորելով ուսանողի ունակությունների ու կարողությունների զարգացման, փորձառության ձեռքբերման արդյունավետության բարձրացումը,

-       փոփոխություններ մտցնել դասընթացների դասավանդման բովանդակության, մեթոդիկայի և գնահատման առումներով՝ բազմազանեցնելով դրանք և ապահովելով համադրելիությունը, յուրացնելով և ներդնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն հնարավությունները,

-       կազմակերպել դասախոսական կազմի վերապատրաստում ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծման, մատուցման և լայնամասշտաբ կիրառման համար,

-       վերանայել սովորողների ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման, ստուգման ու գնահատման ձևերը` ընդլայնելով ստեղծագործական-հետազոտական բաղադրիչների ծավալը,

-       պարբերաբար գնահատել և բարելավել կրթական գործընթացի ուսումնամեթոդական ապահովվածությունը,

-       ընդլայնել գիտելիքների հաղորդման ու ստուգման համակարգչային համակարգը,

-       զարգացնել հետբուհական կրթության համակարգը` նպաստելով ասպիրանտների միջազգային շարժունությանը,

-       զարգացնել լրացուցիչ կրթական ծառայությունների համակարգը՝ աշխատաշուկայի պահանջներին արագ արձագանքման միտմամբ,

-       ստեղծել էլեկտրոնային, մասնավորապես հեռավար կրթության հարթակ և ռեսուրսներ, իրագործել առցանց դասընթացներ,

-       զարգացնել ուսանողների շարժունության համակարգը,

-       զարգացնել գնահատման գործիքները՝ կարևորելով ֆորմատիվ գնահատումը և գնահատման չափանիշների թափանցիկությունը,

- բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի կառույցների և    

   գործընթացների արդյունավետությունը,

     - լեզուների բազմ­աստիճան ու բազմամակարդակ ուսուցման և օտար լեզուների    

         դասընթացների ու հետագա թեստավորման կազմակեր­պման համար ստեղծել  

         լեզուների ուսուցման և թեստավորման կենտրոն:

3. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

     Այս բնագավառում համալսարանի ռազմավարական հիմնական ուղղու­թյունը պետք է լինի ընդլայնել դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրա­վվածությունը հետազոտական աշխատանքներում, նպաստել ակադեմիական համա­գործակցության տարածմանն ու հետազոտական աշխատանքների միջազգայ­նացմանը, ինչի համար անհրաժեշտ է.

-  մեծացնել հետազոտության ծավալները (նաև ներքին դրամաշնորհների օժանդակությամբ),

-           ներդնել հետազոտական գործունեության գնահատման և փորձաքննության հստակ համակարգ,

-           խթանել գիտական գործունեության բնագավառում ուսանողների ներգրավվածությունը և ընդլայնել այլ բուհերի հետ կապերի աշխարհագրությունը,

-           ապահովել որակյալ ասպիրանտական կրթությանը համապատասխան հետազոտական միջավայր,

-           իրականացնել համատեղ հետազոտական ծրագրեր ՀՀ և արտերկրի բուհերի, գիտահետազոտական ինստիտուտների ու գիտական կենտրոնների հետ,

-           իրականացնել հետազոտական և կրթական ծրագրեր տնտեսավարողների մասնակցությամբ` տնտեսությունում ներդրման նպատակով,

-           աջակցել աշխատակիցների հրապարակումներին միջազգային գիտական շտեմարաններում ընդգրկված ամսագրերում,

-           կազմակերպել միջազգային գիտաժողովներ` դրանց տալով նեղ մասնագիտական ուղղվածություն, և օժանդակել արտասահմանյան գիտաժողովներին, հանրապետական և միջազգային ծրագրերին ու գիտական նախագծերին ԱրՊՀ աշխատակիցների ու սովորողների մասնակցությանը,

-           նպաստել համալսարանում տպագրվող գիտական հանդեսների և ժողովածուների որակական փոփոխություններին ու դրանցում ՀՀ և արտերկրի գիտնականների հոդվածների ընդգրկմանը,

-           շարունակել հանդիպումների կազմակերպումը ՀՀ և արտերկրի հանրաճանաչ գիտնականների հետ:

 

4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

Համալսարանի զարգացման ռազմավարության առանցքում կլինեն հանրության հետ կապերի ամրապնդումը, սոցիալական պատասխանատվու­թյան բարձրացումը, լրացուցիչ կրթության համակարգի զարգացումը։ Այս նպատակներն իրականացնելու համար անհրաժեշտություն կառաջանա լուծելու հետևյալ խնդիրները.

-           սերտացնել և շարունակաբար ամրապնդել հանրության հետ կապերը՝ կատարելագործելով դրանց պարբերական դիտարկման և գնահատման գործիքները,

-           ստեղծել հանրային կապերի ամրապնդման միասնական համակարգ,

-           ակտիվացնել ԶԼՄ-ների հետ համագործակցությունն ու նպատակայնությունը, ընդլայնել համալսարանի գործունեության վերաբերյալ օպերատիվ լրատվության շրջանակները,

-           ձևավորել և զարգացնել միասնական գովազդային-մարքեթինգային գործողությունների համա­կարգ,

-           զարգացնել կորպորատիվ մշակույթը` որպես համալսարանի իմիջի բաղադրիչ,

-           զարգացնել հասարակության հետ կապերի ավանդական ձևերը (բրիֆինգ, կոնֆերանս, շնորհանդես, ցուցահանդես, սիմպոզիում և այլն),

-           համալսարանում կատարվող գործընթացները հանրայնացնելու նպատակով մշակել հաշվետվողականության ձևաչափ շահակիցների համար,

-           ընդլայնել շահակիցների ներգրավվածությունը կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման ու մշտադիտարկման աշխատանքներում,

-           զարգացնել լրացուցիչ կրթության միասնական համակարգը` ապահովելով հանրային պահանջարկի և համալսարանական առաջարկի միջև փոխկապակցվածությունը:

 

5.ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

       Այս ուղղությամբ ԱրՊՀ հիմնական ռազմավարական քայլերն ուղղվելու են

արժեքավոր կապիտալի` աշխատակիցների աշխատանքային գործունեության կառավարմանը՝ նպաստելով համալսարանի նպատակների իրականացմանը, արդյունավետ աշխատանքային միջավայրի ստեղծմանը, ինչպես նաև աշխատողների բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, որի համար նախատեսվում է.

-       ապահովել պրոֆեսորի և դոցենտի տարակարգերում ընտրված ու նշանակված անձանց համապատասխանությունը օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին,

-           սահմանել աշխատանքի արդյունավետության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ` ներդնելով հաշվետվողականության համակարգ,

-           սահմանել և ներդնել աշխատակիցների տարբերակված հավելավճարի համակարգ՝ ըստ նրանց աշխատանքի արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների,

-           շարունակել իրականացնել աշխատակիցների փուլային երիտասարդացման քաղաքականությունը` մշակելով դասախոսական կազմի համալրման ու կատարելագործման երկարաժամկետ ծրագիր,

-           ներդնել աշխատակիցների ատեստավորման ճկուն համակարգ` նպաստելով որակյալ կադրերի պաշտոնական առաջխաղացմանը,

-           կատարելագործել աշխատակիցների որակավորման համակարգը,

-           կատարելագործել աշխատակիցների խրախուսման համակարգը,

-           ստեղծել երիտասարդ աշխատակիցների ուղղորդման և աջակցության համակարգ,

-           կատարելագործել սոցիալական աջակցության համակարգը,

-           պարբերաբար իրականացնել ուսանողների, դասախոսների և աշխատակիցների թվաքանակների /նաև հաստիքների/ միջև հավասարակշռման գործընթացներ՝ բարձրացնելով արդյունավետության ցուցանիշները,

-           բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձը` հաշվի առնելով ԱՀ պաշտոնական գնաճի տեմպերը,

-           ներդնել սոցիալական աջակցության բազմաբնույթ ծրագրեր:

6.ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ֆինանսական գործունեության բնագավառում ԱրՊՀ հիմնական նպատակն է լինելու համալսարանի՝ տարբեր աղբյուներից կայուն ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովումը և դրանց կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, որի համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները.

-           կատարելագործել ֆինանսական միջոցների պլանավորման համակարգը՝ պլանավորելով անելիքները՝ ըստ ոլորտների և կարևորելով լուծելի խնդիրների առաջնահերթությունն ու փոխարդյունավետությունը,

-           ապահովել համալսարանի ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտ ներ­հոսքը՝ բազմազանեցնելով դրանց աղբյուրները և ավելացնելով ներդրումների ծավալները,

-           ընդլայնել համալսարանի գիտակրթական վճարովի ծառայությունների տեսականին և ծա­վալները,

-           ակտիվացնել ձեռներեցությունը համալսարանի կանոնադրությամբ թույլատրված ծառայությունների ներդրման նպատակով,

-           նպաստել հակակոռուպցիոն միջավայրի ստեղծմանը և զարգացնել կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմները,

-           բարձրացնել ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը,

-           իրականացնել ռիսկերի կառավարման ուղղությամբ աշխատանքներ,

-           զարգացնել ֆինանսական ոլորտի հաշվառման տեղեկատվական ցանցային համա­կարգը,

-           մշակել և ներդնել ռեսուրսախնայողության համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագիր,

-           զարգացնել և ներդնել   ֆինանսական գործիքներ, որոնք թույլ կտան բարձրացնել համալսարանի տարբեր ստորաբաժանումների (ամբիոններ, ֆակուլտետներ և այլն) ինքնուրույնությունը, շահագրգռվածությունն ու պատասխանատվությունը համալսարանի գործունեության վերջնական արդյունքների համար,

-           զարգացնել համալսարանի եկամուտների մակարդակի (չափի) միջժամկետային ֆինանսատնտեսական կանխատեսումների մեխանիզմը՝ ֆինանսական միջոցների առավել հեռանկարային ուղղություններով վերաբաշխելու համար,

-           ձևավորել ֆինանսական մոնիտորինգի, եկամուտների և ծախսերի վերահսկման համակարգ՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման հիման վրա,

-           ստեղծել ֆինանսական միջոցների անձեռնմխելի ֆոնդ՝ համալսարանի նոր և հեռանկարային ուղղությունների զարգացման ապահովման համար,

-       օպտիմալացնել համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքը,

-       համալսարանի կառավարման համակարգում ներդնել էլեկտրոնային փաստա-թղթաշրջանառություն,

-      բարձրացնել ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացի թափանցիկությունը,

-      ընդլայնել համալսարանի կառավարման համակարգում հրապարակայնության ու թափանցիկության մեխանիզմները։

                     

  7. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

   Այս ուղղությամբ առաջնային ռազմավարական խնդիր է համալսարանում ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ արդի պահանջներին համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծումը և զարգացումը: Այդ նպատակով նախատեսվում է.

-           զարգացնել ուսումնական, հետազոտական լաբորատոր բազան և բարձրացնել դրանց օգտագործման արդյունավետությունը,

-           ընդլայնել ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լսարանային ֆոնդը,

-           նպաստել գրադարանի դերի բարձրացմանը՝ որպես ուսումնական, գիտական և մշակութային-լուսավորական գործունեության տեղեկատվական ռեսուրսներ տրամադրող,

-           ընդլայնել էլեկտրոնային գրադարանի ֆոնդը,

-           ստեղծել միջգրադարանային կապեր՝ բաժանորդի կարգավիճակի ներդրմամբ,

-           ավելացնել ընթերցասրահների աշխատանքային ժամերը,

-           բոլոր ենթակառույցներում մշակել և ներդնել ռեսուրսների խնայողության համակարգեր,

-           զարգացնել և արդիականացնել համալսարանի համակարգչային ցանցն ու ներքին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգը,

-           ստեղծել հանրակացարանային ծառայություններ՝ օգտագործելով և ընդլայնելով ուսանողական հանրակացարանի հնարավորությունները,

-           բացել ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած, մատչելի գներով և օգտակար ճաշացանկով ճաշարան,

-           արդիականացնել սպորտային համալիրը,

-           բարելավել հասարակական սննդի և հանգստի պայմանները` ապահովելով դրանց մատչելիությունը բոլոր աշխատակիցների և ուսանողների համար,

-           ընդլայնել համալսարանի հրատարակչության հնարավորությունները` ձեռք բերելով ժամանակակից սարքավորումներ,

-  ստեղծել պայմաններ սահմանափակ կարողություններով ուսանողների ուսումնառության համար:

 

8.    ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

Համալսարանի ռազմավարական հիմնական ուղղու­թյունն այս բնագավառում պետք է լինի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային մակարդակներում միջազգայնացման շարունակական գործընթացը խթանելը, ինչի համար անհրաժեշտ է.

-           ապահովել համալսարանի արտաքին կապերի համակողմանի զարգացումը` ինստիտուցիոնալ և ծրագրային մակարդակներում ընդլայնելով ու բազմազանեցնելով միջազգայնացման շարունակական գործընթացները արտերկրի համալսարանների ու բարձրագույն կրթության միջազգային կառույցների հետ,

-           գիտակրթական ծրագրերում ներդնել և զարգացնել միջազգայնացման տարրեր,

-           բարձրացնել աշխատակիցների և սովորողների շրջանում շարժունության ծրագրերի մասին իրազեկվածության աստիճանը,

-           խթանել միջազգային նախագծերում աշխատակիցների և սովորողների ներգրավվածության աստիճանն ու կամավորական շարժումը,

-           շարունակել ստեղծված համագործակցությունը հայաստանյան և արտասահմանյան բուհերի հետ՝ խորացնելով գիտակրթական և մշակութային ուղղությունները, աշխատանքներ տանել համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի ստեղծման ուղղությամբ,

-           զարգացնել և ընդլայնել ամառային կրթական, մշակութային ու ճանաչողական ծրագրերի շարքը,

-           ստեղծել սոցիալական գործընկերության ցանց՝ ներգրավելով արտաքին շահակիցներին:

 

9.ՈՐԱԿՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս բնագավառում ԱրՊՀ հիմնական ռազմավարությունն է լինելու տրա­մադրել բարձրորակ և արդյունավետ օժանդակ ծառայություններ, բազմազանեցնել ուսանողական արտալսարանային աշխատանքները, զարգացնել հա­մալսարանի տեղեկատվական ռեսուրսները և աջակցել ուսանողական կազ­մակերպությունների աշխատանքներին, որոնք միտված են ուսանողների կրթագիտական, քաղաքացիական, մարզամշակութային ու սոցիալական կարիքների լիարժեք բավարարմանը։ Դրա համար նախատեսվում է.

-         զարգացնել ուսանողներին մատուցվող խորհդատվական ծառայությունների հա­մակարգը,

-         բարձրացնել ուսանողներին մատուցվող օժանդակ ծառայությունների և արտալսարանային աշխատանքների համակարգման արդյունավետությունը,

-         նպաստել ուսանողների կարիերայի և ձեռներեցության հմտությունների զարգաց­մանն ուղղված ծառայություններին,

-         ընդլայնել ու համակարգել առանձնահատուկ կարիքներ, հաշմանդամություն կամ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով դժվարություններ ունեցող ուսանող­ներին մատուցվող ծառայությունները,

       -   բարձրացնել գրադարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը,

-         ամրապնդել համալսարան–շրջանավարտ կապը` նպաստելով շրջանավարտների զբաղվածության խնդիրների լուծմանն ու համապատասխան տվյալների հավաքագրմանը,

-         ընդլայնել ԱՀ-ում, ՀՀ–ում, Սփյուռքում և արտերկրում բարեգործական ու նվիրատու կազմակերպությունների և անհատների հետ երկարաժամկետ գործընկերային հարաբերություններն ու փոխգործակցությունը,

-         աջակցել ուսանողական կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ զարգաց– մանը,

-         բարձրացնել ուսանողական կազմակերպությունների կողմից ուսանողների կարիքների և խնդիրների բացահայտման ու համալսարանի վարչակազմին ներկայացման գործընթացների արդյունավետությունը,

-         բարձրացնել ուսանողական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ուսումնագիտական, մարզական, հոգևոր–մշակութային ծրագրերի արդյունա– վետությունը:

10. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ

 

           Այս ուղղությամբ համալսարանի առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի հնարավորինս սեղմ ժամկետում հասնել ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման, որի համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

   - ԱՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 5-ի N234-Ն որոշմամբ հաստատված` ուսումնական հաստատությունների ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման կարգի պահանջների ուսումնասիրում,

- ԱՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 5-ի N235-Ն որոշմամբ հաստատված` մասնագիտական կրթության ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների ու չափորոշիչների և դրանց` համալսարանի հնարավորությունների համապատասխանության ուսումնասիրում ու ստեղծում,

- ՀՀ <<Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն>> հիմնադրամի աշխատակիցների հետ հանդիպումների կազմակերպում, ինչպես նաև մասնակցություն կենտրոնի կողմից անցկացվող սեմինարներին,

- համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ներքին գնահատում և ինքնավերլուծության կազմում,

- մինչև ԱՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 5-ի N234-Ն որոշմամբ հաստատված վերջնաժամկետը` 2019թ. դեկտեմբերի 30-ը, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացին մասնակցելու համար դիմում-հայտի ներկայացում ՀՀ <<Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն>> հիմնադրամ,

- համապատասխան աշխատանքների իրականացում` հետագայում նաև մասնագիտության կրթական ծրագրերի հավատարմագրում ստանալու համար: