Արցախի պետական համալսարան
Ձեզ ենք ներկայացնում 2017-2018 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության համալիր քննությունների ժամանակացույցը` ըստ մասնագիտությունների. Իրավագիտություն-23.08, ժ. 10:00 Օտար լեզու և գրականություն-23.08, ժ. 10:00 Հատուկ մանկավարժություն-23.08, ժ. 10:00 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա-23:08, ժ. 10:00 Հոգեբանություն-24.08,ժ. 10:00 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա-23.08, ժ. 10:00 Մաթեմատիկա-24. 08, ժ.10:00 Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ-28. 08, ժ.10:00 Ֆինանսներ, դրամ. և վարկ-25.08, ժ. 10:00 Կառավարում-25. 08, ժ.14:00 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա-23.08, ժ. 10:00 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ-24. 08, ժ. 10:00
Արցախի պետական համալսարանը հայտարարում է 2017-18 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
Արցախի պետական համալսարանը ս.թ. հուլիսի 17-20-ը հայտարարում է մրցույթ թափուր տեղերի համար`այդ թվում Կենսաբանություն-7, Աշխարհագրություն-13, Ֆիզիկա-12, Մաթեմատիկա-6, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ-9, Կերպարվեստ-6, Նախնական զինվորական պատրաստություն-18, Պատմություն-15, Ռուսաց լեզու և գրականություն-10, Թարգմանչական գործ /անգլերեն և հայերեն/-14, Հոգեբանություն-18, Լրագրություն-11, Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/-10, Զբոսաշրջություն-10: 
  Уважаемые преподаватели! Приглашаем Вас к участию в международной научной стажировке «Cравнительный анализ путей модернизации системы образования в разных странах. Развитие новых компетенций среди ППС», которая состоится с 19 ноября по 2 декабря 2017 в Бельгии и Голландии.  ПЕРЕЙТИ НА САЙТ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ (http://moderneducationinstitute.com/stageBelgium) В рамках стажировки состоится научная конференция «Модернизация высшего образования: подходы, лучшие практики,  вызовы» 21 ноября 2017 года. По результатам конференции будет выпущен сборник с докладами.
Հաշվի առնելով հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հատուկ մանկավարժների խիստ կարիքը` ԱրՊՀ-ն հեռակա ուսուցման համակարգի մագիստրատուրայի 2017-2018 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է «Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտության ընդունելություն: Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս.թ. օգոստոսի 22-ը: Մեր հասցեն` ք. Ստեփանակերտ, Մ. Գոշի 5, վարչական շենքի 3-րդ հարկ, Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժին: Հեռ. 047940443170
  N Ֆակուլտետ Դեկան ամբիոն պրոֆեսոր դոցենտ ավագ դաս. Վարիչ   1. Բանասիրական 1 Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի   1   3   3   - Գրականության և ժուռնալիստիկայի 3 1 1 - Անգլերեն լեզվի - 2 9 - Գերմաներեն և ֆրանսերեն լեզուների - 2 - - Ռուսաց լեզվի - 3 2 - 2. Մանկավարժության և սպորտի - Մանկավարժութ­յան և հոգեբանության - 3 - -   Ֆիզիկական դաստիարակության - 3 - - ՆԶՊ - - 2 - 3. Բնագիտական - Մաթեմատիկայի 1 1 4 1 Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի - 3 2 - Ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի - 1 1 - Քիմիայի 1 1 1 - Կենսաբանության - 2 1 - Աշխարհագրության - 1 - - 4. Տնտեսագիտության - Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման - 1 3 - 5. Պատմության և իրավագիտության - Կերպարվեստի 1 - 3 1 Պատմության 1 1 1 - Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության 1 1 - -     ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý /²ñäÐ äà²Î  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç  N13È, 12 Լ և 2014թ. մայիսի 16-ի  N17È որոշումների ѳٳӳÛÝ/ ÙÇÝ㨠2017թ.  հուլիսի 23-Á:
  «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Արցախում ձգտում է նպաստել այնպիսի կրթական համակարգի ձեւավորմանը, որտեղ բոլոր երեխաները՝ անկախ իրենց սոցիալ-տնտեսական պայմաններից, հնարավորություն կստանան փայլուն կրթության միջոցով բացահայտել իրենց ներուժն ու ընդունակությունները։ «Դասավանդի՛ր, Հայաստանը» կամուրջներ է ստեղծում երիտասարդ մասնագետների եւ համայնքների միջեւ՝ նպաստելով լավագույն մասնագետների ներգրավվածությանը համայնքների զարգացման գործում։
            Հարգելի գործընկերներ, 2017թ-ի մայիսի 5-ին Արցախի պետական համալսարանը հրավիրում է ձեզ` մասնակցելու Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողական գիտաժողովին:             Գիտաժողովն անց է կացվելու հետևալ գիտական ուղղություններով`
  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ»  ՀԿ-ը  սույն  թվականի  մարտի 20-24-ը  / հասցե`  ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ  2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ, մուտքը` իրավագիտության ֆակուլտետից/ կազմակերպում է ամենամյա«Պատմագետների  դպրոց»: «ՊԱՏՄԱԳԵՏՆԵՐԻ  ԴՊՐՈՑ  2017»  ծրագիրը նախատեսված  է  ՀՀ և  ԼՂՀ  բուհերի պատմագիտական բաժիններում սովորող  բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների /նաև ասպիրանտների/  համար: Ծրագրի  շրջանակներում նախատեսվում է  մասնագիտական  բարձր որակավորում   ունեցող և ՀՊՄ անդամ հանդիսացող  պատմագետների կողմից տեսական ու մեթոդական  պատմագիտական թեմաներով, կամավոր  սկզբունքով,դասախոսությունների անցկացում ուսանողների համար:«Պատմագետների դպրոց 2017» ծրագրի շրջանակներում դասախոսությունով հանդես գալու համար  խնդրում ենք Ձեր տվյալները / ԱԱՀ, գիտ. աստիճան,կոչում, բջջ. հեռախոսահամար/,դասախոսության թեմայի վերնագիրը և նյութի ամփոփումը ուղարկել xmbagirhaa@gmail.com  հասցեին:  
   Հարգելի´  ուսանողներ,  Արցախի  պետական  համալսարանը    հայտարարում  է  ինտելեկտուալ   խաղ- մրցույթ` «Սահմանադրական բարեփոխումները» խորագրով, որը տեղի կունենա  2 փուլով` ներֆակուլտետային  և  եզրափակիչ: Ներֆակուլտետային  փուլը  տեղի  կունենա փետրվարի 16-ին` ժամը 1400-ին, եզրափակիչ փուլը`  փետրվարի 17-ին: Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար դիմել   ՈւՀՏԱ, ՀԿ  և Լ բաժին կամ ֆակուլտետների մեթոդիստներին:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21